חומץ

 

מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל. (במדבר ו ג)

כחומץ לשינים וכעשן לעינים כן העצל לשולחיו. (משלי י כו)

ויאמר לה בועז לעת האוכל גושי הלום ואכלת מן הלחם וטבלת פתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר. (רות ב יד)

תלמוד בבלי:

החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו... למימרא דחומץ מעלי לשינים, והכתיב כחומץ לשינים וכעשן לעינים, לא קשיא, הא בקיוהא דפירי הא בחלא. ואיבעית אימא הא דאיכא מכה הא דליכא מכה, איכא מכה מסי... (שבת קיא א)

תנו רבנן אין מוללין את הקדירה בפסח, והרוצה שימלול נותן את הקמח ואחר כך נותן את החומץ, ויש אומרים אף נותן את החומץ ואחר כך נותן את הקמח, (שאין החומץ מניח להחמיץ שמבשל מיד)... ונוקמה כרבי יוסי, דתנן רבי יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ צומתן, כי אשמעינן ליה לרבי יוסי הני מילי דאיתיה בעיניה, אבל על ידי תערובת לא... (פסחים מ ב)

וחומץ האדומי, דשדו ביה שערי, אמר רב נחמן בר יצחק בתחילה כשהיו מביאין נסכים מיהודה לא היה יינם מחמיץ עד שנותנין לתוכן שעורין, והיו קורין אותו חומץ סתם, ועכשיו אין יינם של אדומיים מחמיץ עד שנותנין שעורים... תניא אמר רבי יהודה בראשונה הלוקח חומץ מעם הארץ אינו צריך לעשר מפני שחזקה אינו בא אלא מן התמד, ועכשיו צריך לעשר שחזקתו אינו בא אלא מן היין. (שם מב ב)

אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא האי חלא דחליט ביה חדא זימנא (שחלט בו צלי להוציא דמו) תו לא תאני חליט, (שאין בו כח עוד)... (שם עד ב)

...דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואחר כך נמצאת חומץ, כל ג' יום ודאי, מכאן ואילך ספק... (בבא בתרא צו א, וראה שם עוד)

אלו דברים של עובדי כוכבים אסורים ואיסורן איסור הנאה, היין והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין... (אמר רב אשי אתא לאשמועינן חומץ שלנו ביד עובד כוכבים אין צריך חותם בתוך חותם, אי משום אינסוכי לא מנסכי, ואי משום איחלופי כיון דאיכא חותם לא טרח ומזייף. (עבודה זרה כט ב)

דתניא חומץ אין משיב את הנפש, רבי אומר אומר אני חומץ משיב את הנפש... (כריתות יח ב)

תלמוד ירושלמי:

...דתני רבי ישמעאל בי רבי יוסי אומר משום אביו תורמין מן היין על החומץ אבל לא מן החומץ על היין, עבר ותרם תרומתו תרומה, רבי אומר היין והחומץ שני מינין הן... (כלאים א ב)

רבי ירמיה בשם רבי אימי מודין חכמים לרבי במגמע חומץ של תרומה אחר טיבלו שהוא משלם קרן וחומש, שהחומץ משיב את הנפש. (תרומות לא ב)

...וחומץ סתוניות ושאר כל מי פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, רבי אליעזר מטמא משום משקה רבי יהושע אומר לא מנו חכמים שבעה משקין כמוני פטמין, אלא אמרו שבעה משקין טמאין ושאר כל המשקין טהורין. (שם נה א)

רש"י:

כחומץ על נתר - שעושים ממנו כלים, והחומץ ממסמסו ונשחת. (משלי כה יט)

בחומץ - מכאן שהחומץ יפה לשרב. (רות ב יד)

אגרת שמואל:

בחומץ - שמשקיט הצמא ומחזק האצטומכא ועומד נגד העיפושים... (שם)

מלבי"ם:

כחומץ - המעורר תיאבון אך מקהה השינים מלאכול... (משלי י כו)