חוס

(ראה גם: חמל, רחם)

מלבי"ם:

ותחמול עליו - והתבאר אצלי בכל מקום כי יש הבדל בין פעל חמל ובין חוסה ורחמים, שהחמלה תהיה מצד טיב הדבר בעצמותו שאינו רוצה להשחית דבר יקר וטוב, מה שאינו כן חוסה ורחמים הם התפעליות נפשיים יוצאות מרוך לבב לראות בצרת הנדכא, שזה גדר הרחמים או מתועלות שישיג מן הדבר שזה גדר החוסה... (שמות ב ו)

פועל חוס הונח על המיאון להשחית ולקלקל דבר מה מצד שיפסיד התועלת העצור בו, ופעל חוס בא על כל הדברים, בעלי חיים וכלים, והחס הוא מצד צרכו אל הדבר וחס מלהשחית דבר שיקוה ממנו תועלת וצורך, ויחוס על איבוד ממון... (הכרמל)