חוץ

הכתב והקבלה:

אלף אמה - ...נראה לפרש כי בימים הקדמונים היה להם לפני העיר סמוך לשער שתי מקומות רחבות פנויות, ונקראים רחוב וחוץ, כבירמיה א' "שוטטו בחוצות ירושלים ובקשו ברחובותיה"... ובמשלי "חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה", וכתב שם הגר"א שהמרחב הפנוי הסמוך לשער העיר נקרא רחוב, ששם נמכרים צרכי העיר ושם מתקבצים לסחורה, ולכן הזקנים והשופטים היו יושבים בשער העיר סמוך לרחוב... ומקום הרחוק מן העיר יותר סמוך לרחוב הוא הנקרא חוץ... (במדבר לה ד)