חורבה

מהר"ל:

ובפרק קמא דברכות תניא, אמר רבי יוסי פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח... אין ספק כי החסידים כמו רבי יוסי היו משתמשים בבת קול, משמתו נביאים אחרונים, וכל שכן כאשר היה המקום מיוחד לדבר זה, שהיתה חורבה אחת מחורבות ירושלים, שבחורבה מצד עצמה כמה שהיא נבדלת מבני אדם נגלים לשם דברים עליונים, ומקום המוכן להיות נשמע לשם בת קול... (נצח ישראל פרק כב)