חורבן

ראה: בית המקדש-חורבן, הסטוריה-חורבן, ירושלים-חורבן.