חור

(ראה גם: דור המדבר-חטא העגל, כלב, מרים)

 

וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש. (שמות יז י)

ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם, והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אליהם. (שם כד יד)

ראה קראתי בשם, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. (שם לא ב)

ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור. (דברי הימים א ב יט)

ופנואל אבי גדור ועזר אבי חושה, אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם. (שם ד ד)

זהר:

ואהרן וחור תמכו בידיו... הכל עשה משה בחכמה מה שעשה, אהרן וחור זה מצד שלו שהוא ימין, וזה מצד שלו שהוא שמאל... (בשלח תסו)

שלשה אחרים היו משה אהרן ומרים... מרים היא הלבנה, משה הוא שמש, אהרן הוא זרוע הימין, חור זרוע שמאל... (חקת לט, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

אלא מנלן (שהולידו בני שמנה), מהכא, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וכתיב ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור, וכי עבד בצלאל משכן בר כמה הוי, בר תליסר, דכתיב איש איש ממלאכתו, ותניא שנה ראשונה עשה משה משכן, שניה הקים ושלח מרגלים, וכתיב בן ארבעים שנה אנכי בשלוח אותי וגו', ועתה אנכי היום בן חמש ושמונים שנה, כמה הויא להו ארבעין, דל ארביסר דהוה בצלאל, פשא להו עשרים ושית, דל תרתי שני דלתלתא עיבורי אשתכח דכל חד וחד בתמני אוליד. (סנהדרין סט ב)

פרקי דרבי אליעזר:

הלכו להם אצל חבריו של משה, אהרן וחור בן אחותו, ומנין שהיה חור בן אחותו שנאמר (דהי"א ב' י"ט) ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור, ולמה נקרא שמה של מרים אפרת, בת פלטיני, בת מלכים מגדולי הדור, שכל נשיא וגדול שעמד בישראל נקרא אפרת... ולפי שהיה חור משבט יהודה ומגדולי ישראל התחיל מוכיח לישראל דברים קשים, והבזויים שבישראל עמדו עליו והרגוהו, וראה אהרן לחור בן אחותו שנהרג ובנה מזבח... (פרק מה)

מדרש רבה:

...אותה שעה עמד עליהם חור ואמר להם קציעי צואריא אין אתם נזכרים מה נסים עשה לכם הקב"ה, מיד עמדו עליו והרגוהו... (שמות פרשה מא י)

דבר אחר ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, מה ראה להזכיר כאן חור, אלא בשעה שבקשו ישראל לעבוד ע"ז נתן נפשו על הקב"ה ולא הניחן, עמדו עליו והרגוהו, אמר לו הקב"ה חייך שאני פורע לך... כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם שם טוב בעולם... (שם פרשה מח ד)

רבי ברכיה בשם רבי אבא פתר קריא באהרן, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, בתחלה הלכו אצל חור, אמרו לו קום עשה לנו אלהים, כיון שלא שמע להן עמדו עליו והרגוהו, הדא הוא דכתיב גם בכנפיך נמצאו דם וגו', זה דמו של חור, לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה, על אשר עשו אלה אלהיך ישראל... (ויקרא פרשה י ג)

...כיון ששמעו (הזקנים) כך, אמרו להם מה אתם מכעיסין למי שעשה לכם כל אותן נסים והנפלאות, ולא שמעו להם והרגום. ולפי שעמד חור כנגדן בדברים קשים עמדו עליו עוד והרגוהו... (במדבר פרשה טו יז)

ילקוט ראובני:

נשמתו של חור נתלבשה בנשמת כלב, זה סוד ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו, רו"ח אותיות חור. (שלח לך)

רש"י:

חור - בנה של מרים וכלב בעלה. (שמות יז י)

מלבי"ם:

ואהרן וחור תמכו - שעסקם היה לאחדות ישראל ולאחדות השי"ת. (שמות יז יב)