חושים   בן דן

 

ובני דן חושים. (בראשית מו כג)

תלמוד בבלי:

חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אודניה (כבד שמיעה), אמר להו מאי האי, ואמרו ליה מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים (להביא ספר המקנה), אמר להו ועד דאתי נפתלי ממצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון, שקל קולפא מחייה ארישיה, נתרן עיניה ונפלו אכרעא דיעקב... (סוטה יג א)

פרקי דרבי אליעזר:

...חושים בן דן היה פגום באזנו ובלשונו, אמר להם מפני מה אנו יושבים כאן, הראוהו באצבע אמרו לו בשביל האיש הזה שאינו מניח אותנו לקבור את יעקב אבינו, מיד שלף חרבו והתיז את ראשו ונכנס לתוך מערת המכפלה... (פרק לט)

מדרש רבה:

...מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול, והלך קולו ת' פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם, ובקשה ארץ מצרים ליהפך, עליהם אמר איוב (ד') שאגת אריה וקול שחל... (בראשית פרשה צג ז)

ויש אומרים חושים בן דן השלים עמהם את המנין (לשבעים נפש), בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב ובן דן חושים (במקום ובני)... דן נתברך בצלמוניותו (בבן אחד בלבד) אצל אביו, ומתברך בע' אלף... (שם פרשה צד ח)

מדרש הגדול:

ולמה נקרא שמו חושים, שהיו לו בנים כחושים של קנים. דבר אחר ולמה נקרא חושים (שוחם) שהיה שחור בגופו והיה כבד אוזן. (במדבר כו לח)

ילקוט ראובני:

ובני דן חושים וגו', שהיה לו בנים כחושים של קנה, ואף על פי כשירד למצרים עדיין לא היה לו בנים רק חושים בלבד, מכל מקום נקרא כן על שם העתיד, כדדריש אשר שם שמות, אל תקרי שמות אלא שמות... גם חושים נאמר בו בני משום חשיבותו, שהוא יחיד שקול כרבים, שיצא ממנו משיח בן דוד, שאמו מדן, וכתיב חשי"ם חסר וי"ו... ודע כי חושים בן דן הוא שהסיר ראש עשו והפילו אותו למערת המכפלה בשעה שהיו השבטים עסוקים בקבורתו של יעקב. (ויגש)