חושי

(ראה גם: דוד-ואבשלום)

 

ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלקים. והנה לקראתו חושי הארכי קרוע כותנתו ואדמה על ראשו ויאמר לו דוד אם עברת אתי והיית עלי למשא. ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך אני המלך אהיה עבד אביך ואני מאז ועתה ואני עבדך, והפרת לי את עצת אחיתופל... ויבא חושי רעה דוד העיר ואבשלום יבוא ירושלים. (שמואל ב טו לב)

ויהי כאשר בא חושי הארכי רעה דוד אל אבשלום, ויאמר חושי אל אבשלום יחי המלך יחי המלך... ויאמר חושי אל אבשלום לא כי אשר בחר ה' והעם הזה וכל איש ישראל לו אהיה ואתו אשב, והשנית למי אעבד הלוא לפני בנו... (שם טז טז)

ויאמר חושי אל אבשלום לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גבורים המה ומרי נפש המה כדוב שכול בשדה, ואביך איש מלחמה ולא ילין את העם... כי יעצתי האסף יאסף אליך כל ישראל מדן ועד באר שבע כחול אשר על הים לרוב, ופניך הולכים בקרב... ויאמר אבשלום וכל איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתופל, וה' צוה להפר את עצת אחיתופל הטובה לבעבור הביא ה' אל אבשלום את הרעה... (שם יז ה והלאה)

תלמוד בבלי:

ואמר רב יהודה אמר רב בקש דוד לעבוד עבודה זרה, שנאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלקים, ואין ראש אלא עבודה זרה... והנה לקראתו חושי הארכי, אמר לו לדוד יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודה זרה, אמר לו מלך שכמותי יהרגנו בנו, מוטב יעבוד עבודה זרה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא, אמר מאי טעמא נסיבת יפת תאר, אמר ליה יפת תאר רחמנא שריה, אמר ליה לא דרשת סמוכין, דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה... (סנהדרין ק קז א)

ילקוט המכירי:

...ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין, חד אמר למה נקרא שמו חושי הארכי, שהיה מערכי של בית דוד, וחד אמר שעל ידו נתבססה מלכות של בית דוד, וחד אמר שעל ידו נתקנה מלכותו של בית דוד, וחד אמר על שם עירו נקרא... (תהלים מזמור ג)

רלב"ג:

והיית עלי למשא - יתכן שהיה זקן ותנועתו כבדה. (שמואל ב טו לג)

אברבנאל:

אשר ישתחוה שם - בתפלתו לה' לסכל את עצת אבשלום, ובהיותו בזה בא אליו חושי, ולכן התעורר שהוא יעלה ארוכה למכתו... (שם)

רעה דוד - להמפרשים שהיה אוהבו ואיש עצתו, ולדעתי הוא תאר כבוד. (שם לז)

מלבי"ם:

עבדך אני - כמהרי"א היה אבשלום פוסח אם להמית את דוד או לא, ולכן שלח אליו את חושי שהוא רעה דוד וגם אבשלום לפשר ביניהם. ויאמר לו שהוא צודק, ואמר עבדך המלך אהיה - אבשלום יהיה מלך ובכל זאת עבד אביך - בהסכמת ובראשות דוד, ואני עבדך - על כל פנים אם לא אוכל להניא את דוד לכך. (שמואל ב טו לד)

כאשר עבדתי - אמר שבסוף יתרצה גם דוד במלכות אבשלום ושישמח בכך. (שם טז יט)