חזאל

(ראה גם: אלישע, ארם)

 

ויאמר ה' אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק, ובאת ומשחת את חזאל למלך על ארם. (מלכים א יט טו)

ויאמר אל חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלקים ודרשת את ה' מאותו לאמר האחיה מחולי זה... ויאמר חזהאל מדוע אדוני בוכה, ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרג ועולליהם תרטש והרותיהם תבקע. ויאמר חזהאל כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה, ויאמר אלישע הראני ה' אותך מלך על ארם... ויהי ממחרת ויקח המכבר ויטבל במים ויפרש על פניו וימות, וימלך חזהאל תחתיו. (מלכים ב ח ח)

אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על גת וילכדה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים. ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקדשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת קדשיו ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית ה' ואת קדשיו ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית ה' ובית המלך, וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים. (שם יב יח)

מדרש רבה:

...כבר עשיתי לכם בימי חזאל, (מלכים ב' ח') וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל טוב דמשק משא ארבעים גמל, אמר רבי יהודה וכי כל טוב דמשק משא מ' גמל היה, אלא ללמדך שהיתה בידו אבן טובה ומרגליות שהיה ראוי ליתן בדמיהם כל טוב דמשק... (שה"ש פרשה ד יח)

מלבי"ם:

וימת חזאל - שנמשח על ידי נבואה, ואז יכלה הגזירה שיהיו תחת יד ארם להתבטל. (מלכים ב יג כג)