חזיר

 

ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם. (ויקרא יא ז)

יכרסמנה חזיר מיער, וזיז שדי ירענה. (תהלים פ יד)

נזם זהב באף חזיר, אשה יפה וסרת טעם. (משלי יא כב)

ספרא:

ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי... רבי אלעזר בן עזריה אומר מניין שלא יאמר אדם אי אפשי לאכל בשר חזיר... אבל אפשי, מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו מלכות שמים. (קדושים פרק ט)

תלמוד בבלי:

אמר רב פפא פי חזיר כצואה עוברת דמי, פשיטא, לא צריכא אף על גב דסליק מנהרא. (ברכות כה א)

כי הא דאמרה ליה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה ברבי אלעאי פניך דומים למגדלי חזירים ולמלוי ברבית... (שם נה א)

תנו רבנן שלשה כל זמן שמזקינים מוסיפין גבורה, ואלו הן דג ונחש וחזיר. (שבת עז ב)

רב ושמואל דאמרי תרוייהו האי מאן דעביד מילתא (הקיז)... אי פגע בדבר אחר קשה לדבר אחר (צרעת). (שם קכט א)

אמר רב פפא לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא. (שם קנה ב)

...וכל מקום שחולדה וחזיר יכולין להלוך אין צריך בדיקה (מחמץ)... (פסחים ט א)

תנו רבנן שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין, ואלו הן הכלב והדקל והאשה, ויש אומרים אף החזיר... (שם קיא א)

שאני חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי... (תענית כא ב)

עשרה קבין נגעים ירדו לעולם, ט' נטלו חזירים... (קידושין מט ב)

אין מגדלין חזירין בכל מקום... ובכל יום היו משלשלין להם בקופה דינרין, והיו מעלין להם תמידים, למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסה, באותה שעה אמרו ארור האיש שיגדל חזירים... (בבא קמא עט ב ופב ב)

שאמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן חותכין האם שלה כדי שלא תלד... (סנהדרין לג א)

ואמר רב חסדא היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה, אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה, אם לאו בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיכיר חזיר, לאו אמרת איכא חזיר, איכא נמי מינא אחרינא דדמיא לחזיר, לא סלקא דעתך, דתנא דבי רבי ישמעאל ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא חזיר... (חולין נט א)

אמרה ליה ילתא לרב נחמן מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה... חזיר, מוחא דשיבוטא (בטעם שלו)... (חולין קט ב)

אלו שעורותיהן כבשרן... ועור חזיר של ישוב, רבי יהודה אומר אף עור חזיר הבר... (שם קכב א)

חזיר (יולד) לששים יום, כנגדו באילן תפוח... (בכורות ח א)

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ראה חזיר שכרוך אחר רחל פטורה מן הבכורה ואסור באכילה עד יבא ויורה צדק לכם... (שם כד א)

חזירין (לרש"י חזרת) שבמקומינו יש להם ששים רבוא קלפים בבית המסס שלו... (שם נז ב)

תלמוד ירושלמי:

מר עוקבא אמר אהן חזירא בית כסא מטולטל הוה. (ברכות טו א)

החזיר מין בהמה... (כלאים לט א)

תוספתא:

חזיר וחזיר הבר אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה. (כלאים פרק א)

מדרש רבה:

אמר רבי יצחק חזירתא רעיא בעשרה (יולדת עשרה), ואימרתא ולא בחד... (בראשית מד כח)

אלא מה חזיר הזה בשעה שהוא רובץ הוא מפשיט את טלפיו כלומר שאני טהור, כך מלכות הרשעה הזאת גוזלת וחומסת נראית כאילו מצעת את הבימה... (שם פרשה סה א)

ואת החזיר זו פרס... רבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון מכל הנביאים לא פרסמו אלא שנים, אסף ומשה, אסף אמר יכרסמנה חזיר מיער, משה אמר ואת החזיר כי מפריס פרסה, למה נמשלה לחזיר, לומר לך מה חזיר בשעה שרובץ מוציא טלפיו ואומר ראו שאני טהור, כך מלכות אדום מתגאה וחומסת וגוזלת ונראית כאילו מצעת בימה... (ויקרא פרשה יג ה)

את החזיר זו אדום והוא גרה לא יגר, שאינה מקלסת להקב"ה, ולא דייה שאינה מקלסת אלא מחרפת ומגדפת ואומרת מי לי בשמים...

ואת החזיר זו אדום, והוא גרה לא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה, ולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעלה, הה"ד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. (שם)

רבנן אמרין לעתיד לבא הקב"ה מוציא כרוז ומכריז ואומר כל מי שלא אכל בשר חזיר מימיו יבא ויטול שכרו... למה נקרא שמו חזיר, שעתיד להחזיר הגדולה והמלכות לבעליה. (קהלת פרשה א כח)

משל לאדם שהיתה לו סייחה וחמורה וחזירה, והיה נותן לחזירה בלא מדה לחמורה ולסייחה במדה, אמרה סייחה לחמורה מה שוטה זה עושה, אנו שאנו עושין מלאכתו של בעל הבית נותן לנו במדה, ולחזירה שהיא בטלה שלא במדה, אמרה לה תבא השעה ואת רואה במפלתה, שאין מאכילין אותה יותר לכבודה אלא לרעתה, כיון שבא קלנדס מיד נטלו לחזירה ונחרוה... (אסתר פרשה ז)

אבות דרבי נתן:

הרי הוא אומר (תהלים פ') יכרסמנה חזיר מיאור, (כתיב) יכרסמנה חזיר מיער, שבזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום כותים דומות עליהם כחזיר מיער, מה חזיר מיער הורג נפשות ומזיק את הבהמות ומלקה בני אדם, כך כל זמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום כותים הורגין ומלקין ומזיקין אותם, וכל זמן שישראל עושים רצונו של מקום אין כותים מושלין בהם כחזיר של יאור... לכך נכתב חזיר מיאור. (פרק לד ג)

שוחר טוב:

אימתי יהיה כן, והשבתי חיה רעה מן הארץ, ואין חיה רעה אלא חזיר, שנאמר יכרסמנה חזיר מיער, זה עשו הרשע... (מזמור קכ)

ילקוט שמעוני:

יכרסמנה חזיר מיער זה רומולוס, וזיז שדי ירענה זה האיסקראטורין. דבר אחר חזיר מיער העי"ן תלויה, אם זכיתם מיאור, כשם שאין חיות הים שולטות ביבשה כך אין שולטין בך, ואם לאו מן יער, מן חיותא דחורשא... (תהלים מזמור פ, תתל)

נזם זהב באף חזיר, אם אתה נותן כלי זהב באף חזיר הוא מלכלכו בטיט וצואה ואינו מדיחו, כך תלמיד חכם אם הולך אצל זונה ומקלקל עמה מלכלך את תורתו... (משלי פרק יא, תתקמז)

לקח טוב:

ואת החזיר, שמחזר כל גופו ואינו מחזר צוארו. (שמיני)

מדרש הגדול:

...ולמה נקרא שמו מאיר, שהוא מאיר פנים בהלכה ובחכמה. וכיון שנכנס לרומי שאלוניה בני רומי למה נקרא שם חזיר חזיר, אמר להן שהוא עתיד לחזור, אמרו לו דייך מאיר, אין כל חדש תחת השמש. (ויקרא יא ז)

ילקוט ראובני:

...וזה שאמר אבי בשם אליהו ז"ל שהגוף נקרא לבוש אדם, וזה שאמר כי ישראל נקרא אדם על שנפשו ירדה לו מאדם עליון, אבל לעכו"ם שבאה נפשם מרוח הטומאה נקרא חזיר, ואם כן בו' של עכו"ם הוא גוף ונפש חזיר. אמר לו רבי והלא דוד המלך ע"ה אמר טוב לחסות בה' מבטוח באדם, הוא אדם חיצוני, אמר לו בני אדם חיצוני נקראים אדם, פנימי לא נקרא אדם, ואדם חיצוני נקרא חזיר מטעם שעתידין לחזור ולהודות שה' אחד ולו הכח והממשלה... (בראשית)

משנה תורה:

וכן אסרו חכמים לגדל חזירים בכל מקום... ואמרו חכמים ארור מגדל כלבים וחזירים מפני שהיזקן מרובה ומצוי. (נזקי ממון פרק ה ט)

בעל הטורים:

טמאים הם לכם - וסמיך ליה ואת החזיר, לומר שאסור לגדל חזירים. (דברים יד ח)

אברבנאל:

והחזיר והארנבת והשפן נשחת מזגם לרוב החומר הלבני בחזיר ובגמל... (ויקרא יא ז)

אור החיים:

כל מפרסת - ...ואולי ממה שלא הוציאו מן הכלל סמוך להודעת הכלל רמז שאפילו החזיר בכלל, על דרך אומרם ז"ל למה נקרא שמו חזיר שעתיד להחזיר להיות מותר... (שם שם ג)