חזן

ראה: שליח צבור.

מוהר"ן:

ובשביל זה מרגלא בפומא דאינשי עכשיו לומר שהחזנים הם שוטים ואינם בני דיעה, כי עכשיו מלכות דקדושה בגלות, ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים מבחינת מוחין ודעת דמלכות דקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות ועל כן הנגינה נפגמת, ועל כן החזנים הם בלא דעת כי אין להם כח עכשיו להמשיך הנגינה משרשה שבקדושה, שהוא בחינת מוחין ודעת של מלכות דקדושה כנ"ל. אבל לעתיד שיתעלה מלכות דקדושה ויהיה ה' למלך על כל הארץ ויתעלה מלכות דקדושה אזי זמרו משכיל, היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכל על ידי שיתעלה מלכות דקדושה... (ג)