חזק ואמץ

רש"י:

חזק ואמץ - בדרך ארץ, כמה שהוא אומר כי אתה תנחיל. (יהושע א ו)

רק חזק ואמץ מאד - בתורה, כמו שהוא אומר לשמר ולעשות ככל התורה. (שם שם ז)

הלא ציויתיך חזק ואמץ - במלחמה... (שם שם ט)

אברבנאל:

חזק ואמץ - שיתחזק בהנהגת העם, ב', שיתחזק נגד הא-ל שלא ימשך אחר תאוותיו, ועל זה אמר ואמץ מאד, ג', נגד האויבים, ועל זה הוסיף אל תערוץ וגו'. (שם)

הגר"א:

חזק ואמץ - חזק בתורה, ואמץ בדרך ארץ, ודרך ארץ הוא ביראת שמים. (שם שם ט)

מלבי"ם:

תאמץ - הוא התמדת החוזק, וחזוק הוא התחלתו... (דברים טו ז)