חטא   חסר

 

והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. (מלכים א א כא)

תרגום יונתן:

חטאים - מתרכין (מגורשים). (שם)

רש"י:

חטאים - חסרים ומנועים מהגדולה. (שם)

מאירי:

בדרך חטאים - נמשכים אחרי התאוות מדאי דרך הנאה ומותר. (תהלים א א)

חטאים - חסרים, המחטיאים כוונת מציאותם כי תכליתם בהמוניות. (משלי כג יז)

רלב"ג:

חטאים - נענשים, שאדוניה ישתדל להרג את שלמה. (מלכים א א כא)

אלשיך:

רשעים - לחטא בהרהור, חטאים - במעשה. (תהלים א א)

רש"ר הירש:

חטאים - מי שהתרגל והזקין בחטא והתנגדותו ליצר פסקה. (שם כה ח)