חיאל

 

בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחה, באבירם בכורו יסדה ובשגיב צעירו הציב דלתיה, כדבר ה' אשר דבר ביד יהושע בן נון. (מלכים א טז לד)

תלמוד בבלי:

...תניא באבירם בכורו רשע לא היה לו ללמוד, בשגוב צעירו היה לו ללמוד, אבירם ושגוב מאי עביד... מלמד שהיה מקבר והולך מאבירם עד שגוב. אחאב שושביניה הוה, אתא איהו ואליהו למשאל בי טמיא... (סנהדרין קיג א)

תלמוד ירושלמי:

כתיב בימיו בנה חיאל בית האלי וכו', חיאל מן יהושפט, (דכתיב בדברי הימים בני יהושפט עזריה ויחאל), יריחו מבנימין, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. וכן הוא אומר באבירם בכורו יסדה וכו', באבירם בכורו לא היה מאיין ללמוד, ובשגוב הרשע היה לו מאיין ללמוד, לפי שרצו לרבות את ממונן ושלטה בהן מאירה... אלא אמר הקב"ה לאליהו, הדין חיאל גברא רבא הוא, איזיל חמי ליה אפין... (סנהדרין נא א)

ילקוט שמעוני:

ויפסחו על המזבח אשר עשה, וכי הוא עשה והלא הם עשו, אלא מלמד שחיאל עשאו נבוב ושמו אותו בתוכו, ואמרו לו כשתשמע את הקול מיד חתה אש אשר בידך והדלק מתחתיו, מיד זימן הקב"ה נחש ונשכו ומת. (מלכים א פרק יח, ריד)

רמ"ע מפאנו:

עכן הוא חיאל בית האלי שנטמן לתת האש לנביאי הבעל ובא נחש והכישו שם, כי עכן הוא לשון עכנא דהכישו... וגם כי חיאל הוא חזר לבנותו (את יריחה) ועבר על חרמו בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. (גלגולי נשמות קב)

ילקוט ראובני:

...או רמז על קללות יהושע שאמר אשר יבנה העיר את יריחו, בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה, והטעם שקלל דוקא קללה זו שימותו בניו מקטן ועד גדול, ברמז דחכמתא, לפי שיריחו היתה נכנסת בסוד הקליפה, ואחר כך כשבא יהושע העביר גלולים מן הארץ ולתקן עולם במלכות ש"די, וסוד יריחו בקדושה מלכות נקראת יריחו ובה כלולים כל הספירות מכת"ר ועד מלכות גדול וקטן שם הוא, לכן אמר שימותו הבנים מקטן ועד גדול, כשיחזרו ויבנו את העיר, שהיתה מקדם בטומאה ועתה נתייסד בקדושה... (ואתחנן)