חיל    כח

(ראה גם: און, כח)

תרגום יונתן:

החיל - יראי החטא. (שמואל א י כו)

אשת חיל - כשרתא. (משלי לא י)

רש"י:

כל חילם - ממונם. (בראשית לד כט)

אבן עזרא:

אנשי חיל - ראויים להנהיג עם גדול, לכל קבוץ ואוסף יקרא חיל, וישאר איש חיל במשפטים, כי הוא החכם הזריז הישר, ובמלחמה הזריז היודע מערכות המלחמה, ואשת חיל זריזה היודעת בהנהגת ביתה, ולא יהיו אנשי חיל בלי המדות שפירט אחר כך... (שמות יח כא)

החיל הזה - הממון, וכן "ועזבו לאחרים חילם", והטעם יגיעם וכחם. (דברים ח יז)

רשב"ם:

אנשי חיל - ראויים לגבורה ולשררה, כמו אשת חיל. (בראשית מז ו)

אנשי חיל - ממון וגבורה שלא יפחדו. (שמות יח כא)

חזקוני:

אנשי חיל - שיש בהם כח לסבל הטורח. (שם)

אלשיך:

גבור חיל - מצוות, כמו שדרשו על "אשת חיל", שעל ידם נוצר חיל מלאכים. (שמואל א טז יח)

כלי יקר:

אנשי חיל - גבורי כח לשבר זרועות רמות, כי כל דיין תש כח מסתמא הוא עובר בלא תגור ממנו... (שמות יח כא)

אור החיים:

אנשי חיל - אמר ד' הדרגות כנגד ד' מינויים המוזכרים בדברים, כנגד שרי אלפים אמר אנשי חיל, תיבת חיל תגיד עוצם השלמת האושר והמדות והגבורה וכללות השלימות, כי כן צריך להיות שר האלף... (שם)

הכתב והקבלה:

צבאות - יאמר על התאחדות פרטים יחד, וחיל על קבוץ עם רב בכח... (שמות יב מא)

מלבי"ם:

שם חיל הבא על הכח מציין גם הכח הבלתי טבעי באדם רק הכח הנקנה הבא מלימוד והרגל בטכסיסי מלחמה, ויבא נסמך לשם איש "איש חיל", "אנשי חיל", ובנפרד בא גם כן על אנשי הצבא והמלחמה "גבורי החיל"... על שם קבוצם וכחם יחד. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אנשי חיל - נאמר על כל כנוס כח... (שמות יח כא)

פרי צדיק:

וחיל הוא גם כן על ידי פעולת הידים, כעין מה שנאמר "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל", ומסיים "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה"... (בלק ז)