חלב

(ראה גם: בשר בחלב, הנקה, מאכלות אסורות)

תלמוד בבלי:

...אמרי דבי רבי ינאי מאי דכתיב כי מיץ חלב יוציא חמאה וגו'... במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה... (ברכות סג ב)

תנו רבנן החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת... בעו מיניה (מרב נחמן) חולב משום מאי מיחייב, אמר להו משום חולב... אמרו ליה רבך קטיל קני באגמא הוה, אתא שאיל בי מדרשא, אמרו ליה חולב חייב משום מפרק, מחבץ משום בורר... (שבת צה א)

והתנן חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון, חלב הבהמה אינו מטמא אלא לרצון, אמר רבי עקיבא קל וחומר הוא, ומה חלב האשה שאינו מיוחד אלא לקטנים מטמא לרצון ושלא לרצון, חלב הבהמה שמיוחד בין לקטנים בין לגדולים אינו דין שיטמא בין לרצון בין שלא לרצון... (שם קמג ב, וראה שם עוד)

...למה נמשלו דברי תורה כדד, מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם. (עירובין נד ב)

תא שמע יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים ומבהמה טמאה ואין חוששין ביונק שקץ... ומכולן יונק מהן ואפילו בשבת, ובגדול אסור, אבא שאול אומר נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב... התם משום סכנה... אמר רב הונא בריה דרב יהושע סתם תינוק מסוכן אצל חלב... (יבמות קיד א)

תנו רבנן יונק תינוק והולך עד עשרים וארבעה חודש, מכאן ואילך כיונק שקץ, דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר אפילו ארבע וחמש שנים, פירש לאחר עשרים וארבעה חודש וחזר כיונק שקץ... (כתובות ס א, וראה גם ערך הנקה)

אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין, שהיין יפה לחלב. (שם סה ב)

הנודר מן החלב מותר בקום (נסיובי דחלבא), ורבי יוסי אוסר, מן הקום מותר בחלב, אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה בין טפלה... (נדרים נא ב)

תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו, ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית, והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה משחרית לשחרית... (בבא קמא פ א)

ואלו דברים של עכו"ם אסורין ואין איסורן איסור הנאה, חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו... חלב למאי ניחוש לה, אי משם איחלופי, טהור חיוור טמא ירוק, ואי משום איערובי ניקום, דאמר מר חלב טהור עומד, חלב טמא אינו עומד... כיוון דבטהור איכא נסיובי דלא קיימי ליכא למיקם עלה דמילתא... (עבודה זרה לה ב)

...חלב בשר יין תכלת אסורים בחותם אחד... גבינה מותרין בחותם אחד... ורב מאי שנא גבינה דלא טרח ומזייף חלב נמי לא טרח ומזייף, אמר רב כהנא אפיק חלב ועייל חתיכת דג שאין בה סימן... (שם לט א)

ודי חלב לעזים, דיו לאדם שיתפרנס בחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו. (חולין פד א)

הכחל קרעו ומוציא את חלבו, לא קרעו אינו עובר עליו... (שם קט א, וראה שם עוד)

קבת עובדי כוכבים (חלב קרוש שבתוך הקבה) ושל נבלה הרי זו אסורה... (שם קטז א, וראה שם עוד)

...הניחא למאן דאמר דם נעכר ונעשה חלב, אלא למאן דאמר איבריה מתפרקין הימנה ואין נפשה חוזרת עליה עד עשרים וארבעה חודש, מאי איכא למימר, איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל וליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא, והאי חלב כי אבר מן החי הוא ושרי, הילכך אפילו בבהמה טמאה לישתרי, קא משמע לן. 

וחלב בהמה טהורה מנלן דשרי, אילימא מדאסר רחמנא בשר בחלב הא לחודיה שרי, ואימא חלב לחודיה אסור באכילה ומותר בהנאה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור, ולרבי שמעון דשרי בהנאה למילקי על בישוליה, אלא מדגלי רחמנא דבפסולי המקודשין תזבח ולא גיזה, בשר ולא חלב, הא דחולין שרי... אלא כדכתיב ודי חלב עזים ללחמך... ודילמא לסחורה, אלא מדכתיב ואת עשרת חריצי החלב... ואיבעית אימא מהכא ארץ זבת חלב ודבש, ואי לא שרי משתבח לן קרא במידי דלא חזי... (בכורות ו ב)

אמר רבי חנינא מסורא חלב פוטר איכא בינייהו, רבי עקיבא סבר חלב פוטר (מן הבכורה), הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות אין חולבות אלא אם כן יולדות, ורבי יהושע סבר הא איכא מיעוטא דחולבות אף על פי שאין יולדות... (שם כ ב)

יש בקדשי מזבח שאין בקדשי בדק הבית... ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן... מה שאין כן בקדשי בדק הבית... ומועלין בגידוליהן לאתויי מאי, אמר רב פפא לאתויי חלב המוקדשין וביצי תורין, כדתניא, חלב המקודשין וביצי תורין לא נהנין ולא מועלין, במה דברים אמורין בקדשי מזבח, אבל בקדשי בדק הבית הקדיש תרנגולת מועלין בביצתה, חמורה מועלין בחלבה... (תמורה לא ב)

קתני התירו למגע טמא מת להניק את בנה ובנה טהור, אמאי טהור כיון דינק חלב איטמי ליה מחלב... מאי שלא לרצון דאמר דדעתיה דתינוק קריבא לגבי חלב... (כריתות יג א, וראה שם עוד)

חלב האשה (נקרא משקה), דכתיב ותפתח את נאד החלב ותשקהו... (נדה נה ב)

תלמוד ירושלמי:

שלשה משקין אסורין משום גילוי, המים והיין והחלב... (תרומות מב א)

...גבינתן, אמר רבי ירמיה חלב העכו"ם למה הוא אסור, משום תערובת בהמה טמאה, ותני כן עומד הוא ישראל בעדר, והעכו"ם חולב ומביא לו ואינו חושש. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי חלב העכו"ם למה הוא אסור, משום גילוי. ויעמיד, אמר רבי שמואל בר רב יצחק מפני ארס הנתון בין הנקבים... (שבת י א)

חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון, וחלב הבהמה אינו מטמא אלא לרצון, אמר רבי עקיבא קל וחומר הדברים, מה אם חלב הבהמה שהוא מיוחד לקטנים ולגדולים אינו דין שיטמא לרצון ושלא לרצון, אמרו לו לא, אם טמא חלב האשה שלא לרצון שדם מגפתה טמא, יטמא חלב הבהמה שלא לרצון שדם מגפתה טהור, אמר להם מחמיר אני בחלב מבדם, שהחולב לרפואה טמא, והמקיז לרפואה טהור... אמר לנו לא, אם אמרתם במי גשמים שאין רובן לאדם אלא לארצות ולאילנות ורוב החלב לאדם. (מכשירין ו ח)

מדרש רבה:

ויקח חמאה וחלב, א"ר חנינא המעולה (החמאה המעולה) א' מס' בחלב, והבינוני אחד ממ' והקיבר א' מכ'. (בראשית פרשה מח טו)

אמר רבי יצחק חלב עזים שחורות וחלב עזים לבנות אחת היא... (שם פרשה פז ה)

דבר אחר כי טובים דודיך מיין, נמשלו דברי תורה במים ביין בשמן בדבש וחלב... מה חלב נקי אף דברי תורה נקיים, דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית, אי מה חלב תפל יכול אף דברי תורה כן, תלמוד לומר דבש וחלב, מה דבש וחלב כשמעורבים זה בזה אין מזיקין הגוף, אף דברי תורה... (שיר השירים פרשה א יט)

רש"י:

נאד החלב - שהחלב מכביד הגוף להרדם. (שופטים ד יט)

משנה תורה:

חלב האדם מותר באכילה, אף על פי שבשר האדם אסור באכילה... אף על פי שחלב אדם מותר אסרו חכמים לגדול לינק אותו מן השדים, אלא אשה חולבת לתוך הכלי ושותה... (מאכלות אסורות פרק ג ב וד)

אף על פי שחלב בהמה טמאה וביצי עוף טמא אסורין מן התורה, אין לוקין עליהם, שנאמר מבשרם לא תאכלו... (שם שם ו)

חלב בהמה טמאה אינו נקפה ועומד כחלב הטהורה, ואם נתערב חלב טמאה בחלב בהמה טהורה כשתעמיד אותו יעמוד חלב הטהורה ויצא חלב הטמאה עם הקום של גבינה. ומפני זה הדין שכל חלב הנמצא ביד עכו"ם אסור, שמא ערב בו חלב בהמה טמאה. וגבינת העכו"ם מותרת, שאין חלב בהמה טמאה מתגבן, אבל בימי חכמי המשנה גזרו על גבינת העכו"ם ואסורה, מפני שמעמידין אותה בעור קיבה של שחיטתן שהיא נבלה... גבינה שמעמידין אותה העכו"ם בעשבים או במי פירות והרי הן ניכרין בגבינה הורו מקצת הגאונים שהיא אסורה, שכבר גזרו על כל גבינת העכו"ם... האוכל גבינת העכו"ם או חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו מכין אותו מכת מרדות... (שם יב והלאה, וראה שם עוד)

מהר"ל:

...שהיתה אסתר מקבלת שפע חלב על ידי מרדכי, כי החלב הוא בא ממקום עליון נסתר, ומדאמרינן בפרק קמא דברכות (י' א') ינק משדי אמו ואמר שירה, שנאמר (תהלים ק"ג) ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו... (אור חדש ד"ה ויהי אומן את הדסה)

מלבי"ם:

ולבן שינים מחלב - ...כי אחרי שתיית היין המרתיח את הגוף ישתו חלב המשקיט רתיחת היין... ושיני האריה הגבור הזה לא יהיו אדומים מדם, כמ"ש אשר שניו שני אריה, רק לבנים מחלב, כי יהי לו שלום מכל עבריו. (בראשית מט יב)

רש"ר הירש:

...החלב מסמל את המזון העומד לרשות הרביה, הבשר מסמל את בעל החי עצמו, עירוב שניהם יחד רוצה לומר העמדת החושים והתנועה תחת ולשירות הפונקציות של הרביה וההזנה... באדם הם צריכים לעמוד לשרות הרוח המתנשא על כל אלו, לשרות ה' ולכבודו... (שמות כג יט, וראה שם עוד)