חלד

מדרש הגדול:

למעלה מבהו ים, למעלה מים מים, למעלה ממים חלד, ובחלד אדם ובהמה ותורה ותשובה ויראת שמים ומעשים טובים, שנאמר שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושבי חלד (תהלים מ"ט ב') ואומר (שם י"ז י"ד) ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם בחיים. (בראשית א א)