חלה   פנים

תרגום יונתן:

ויחל - ואתחלחל. (שמות לב יא)

תרגום אונקלוס:

ויחל - וצלי (התפלל). (שם)

רש"י:

אחלי - לשון ויחל משה, זו בקשה שהוא צריך לה. (מלכים ב ה ג)

אבן עזרא:

ויחל - מצינו רק על פניה, "יחלו פני נדיב", על כן אסור לומר חליתיך או אחלך, כי יבא מגזרת "אשר חילה ה' בה"... (שמות לב יא)

חלותי - יש מפרשים לשון בקשה, אך הוא רק עם פני, חלות פני, ולדעתי חשבתי. (תהלים עז יא)

מלבי"ם:

ויחל - הוא בכל מקום להשיב חימה. (שמות לב יא)

אחלי - לשון העברת רוגז, לכן נקשר תמיד עם מלת פנים. (מלכים ב ה ג)

רש"ר הירש:

ויחל - חלה פנים בא גם במקומות ששם אין המשמעות שכך אף, כמו "פניך יחלו עשירי עם" (תהלים מ"ה). חלה הוא בנגוד לעלה, ואם כן חלה פנים רוצה לומר להוריד פנים ולהביט על הנמוך ברצון או במחילה. (שמות לב יא)