חלון

תלמוד בבלי:

אמר רבי חייא בר אבא לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שנאמר וכיון פתיחן ליה וגו'. (ברכות לא א)

חלון שבין שתי חצרות ד' על ד' בתוך עשרה מערבים שנים ואם רצו מערבין אחד, פחות מד' על ד' או למעלה מי' מערבין שנים ואין מערבין אחד... (עירובין עו א, וראה שם עוד)

זיז שלפני החלון נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת... (שם צח ב, וראה שם עוד)

תא שמע, החלונות בין מלמעלה בין מלמטה ובין מכנגדן ד' אמות (צריך להרחיק), ותני עלה מלמעלה כדי שלא יציץ ויראה, מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה, מכנגדן כדי שלא יאפיל. (בבא בתרא כ ב וכב א)

חלון המצרית אין לה חזקה, ולצורית יש לה חזקה, איזו היא חלון המצרית, כל שאין ראשו של אדם יכול להכנס לתוכה, רבי יהודה אומר אם יש לה מלבן (משקופים) אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להכנס לתוכה יש לה חזקה. (שם נח ב)

לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים... (שם נט ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

חלון שבין שתי חצירות... הסריגים ממעטין בה לענין שבת אבל לא לענין חזקות אין ממעטין בה. קש ותבן אין ממעטין בה, עפר וצרור ממעטין בה. אמר רבי יוסי בר בון עלו בה עשבים אין ממעטין בה... (עירובין מה א)

מהו לפתוח חלון המצרית לחצר השותפין למעלה מארבע אמות, אמר ליה כן אנן אומרין לסתום אוירא בעלמא באפוי... (יבמות סח א)

חלון שהיא לאויר שעורה כמלא מקדח, בנה בית חוצה לה, שעורה בפותח טפח, נתן את התקרה באמצע החלון התחתון בפותח טפח, והעליון מלא מקדח. (אהלות פרק יג ב)

ילקוט ראובני:

למה לא נטה המלאך לצד ימין או לשמאל או יפרח באויר שאמר "כי ירט הדרך לנגדי", מכאן שסכנה לסתום החלונות ופתחים, לפי שמא נגזר לשדים שאין להם לעבור אלא באותו הדרך, ומטריח השדים בדרך אחרת... (בלק)

תרגום יונתן:

בחלון - כויא זעירתא. אשנב - חרכין. (משלי ז ו)

רש"י:

חלוני שקופים - לרז"ל היו קצרים (צרים) בפנים שלא כשאר חלונות, שאינו צריך לאורה. (מלכים א ו ד)

משנה תורה:

מי שהיתה לו חלון בכותלו ובא חבירו ועשה חצר בצדו, אינו יכול לומר לבעל חלון סתום חלון זה כדי שלא תביט בי, שהרי החזיק בהיזק זה, ואם בא חבירו לבנות כותלו כנגד החלון כדי שיסור היזק ראייתו צריך להרחיק את כותלו מכנגד החלון ארבע אמות כדי שלא יאפיל עליו... (שכנים פרק ז א, וראה עוד כל הפרק)

רלב"ג:

חלוני שקופים - כבר התבאר במופתים הנדסיים שבחלון רחב מבחוץ וצר מבפנים ירבה האור. (מלכים א ו ד)

אברבנאל:

חלוני שקופים אטומים - שאפשר לראות מתוכם בלי לראות בפנים, ונראה שהיו מזכוכית שיכנס האור ולא יראו לפנים. (שם)

הגר"א:

בחלון - רואה דבר גלוי הנעשה בשוק... אשנבי - לראות מה שבסתר... (משלי ז ו)