חלזון

(ראה גם: ציצית, תכלת)

ספרי:

אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד ושאלתיו בשלום, אמרתי לו פרנסתך במה, אמר לי מחלזון. אמרתי לו ומי מצוי, אמר לי השמים, מקום יש בים שמוטל בהרים וסמומיות מכישות אותו ומת ונימק במקומו, אמרתי השמים ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעולם הבא. וספוני טמוני חול - ספוני זו חלזון... לפי ששבטו של זבולון מתרעם לפני המקום ואומר לפניו, רבונו של עולם, לאחי נתת ארצות ולי נתת חלזון. אמר לו שאני מצריכם לידך על ידי חלזון זה. אמר לפניו, רבונו של עולם מי מודיעני, אמר לו סימן זה יהיה בידך, שכל מי שגונבך לא יהיה בפרקמטיא שלו כלום. (ברכה שנד)

תלמוד בבלי:

יוגבים אלו ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה. (שבת כו א)

תנו רבנן הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת... שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה, כי היכי דליציל ציבעיה (שיהיה צלול). (שם עה א)

אמר זבולון לפני הקב"ה, רבונו של עולם, לאחיי נתת להם שדות וכרמים ולי נתת הרים וגבעות... אמר לו כולם צריכין לך על ידי חלזון, שנאמר עמים הר יקראו וגו' ושפוני טמוני חול, תני רב יוסף שפוני זה חלזון... (מגילה ו א)

...עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חלזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלזונות. (סנהדרין צא א)

אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה הא תכילתא היכי צבעיתו לה, אמר ליה מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן להו ביורה (ומרתחינן להו) וקלינן ושקלינן פורתא בביעתא וטעמינן להו באודרא (במוך)... (מנחות מב ב)

תנו רבנן חלזון זה גופו דומה לים וברייתו דומה לדג, ועולה אחת לשבעים שנה, ובדמו צובעין תכלת, לפיכך דמיו יקרים... (שם מד א)

תלמוד ירושלמי:

...אמר רבי שמעון בן חלפתא ולא מחלזון שמענו, וחלזון יש לו גידים ועצמות, ולא כן תני כל דבר שאין לו גידים ועצמות אינו חי יותר מששה חדשים. (שבת ח א)

מדרש רבה:

קחו מזמרת הארץ, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, דברים שהן מזמרין בעולם, חלזון... (בראשית פרשה צא יג)

...אמר לו אל תתמה על זו, החלזון הזה כשגדל מלבושו גדל עמו... (דברים פרשה ז יא)

מסכת ציצית:

...שאין צובעין תכלת אלא בחלזון, חלזון למה הוא דומה, בריאתו דומה לדג, וגופו דומה לרקיע, ואינו עולה אלא (לשבע) לשבעים שנים לפיכך דמיו ביוקר...

מדרש הגדול:

דבר אחר כי שפע ימים יינקו זה חלזון. אמר רבי יוסי אני הייתי עולה מעכו ליפו, ופגע בי זקן אחד ושאל בשלומי, והייתי מכיר אותו, אמרתי לו בני הפרנסה מנין, אמר לי מחלזון הזה. אמרתי לו בני, מצוי הוא, אמר לי, רבי, השמים שהרבה מקומות בים שהוא מושלך בהן בהרים וסממיות מקיפות אותו, וכל מי שהוא בא ונוטל ממנו הן נושכות אותו ומת ונימוק במקומו. אמר רבי יוסי אמרתי לו, בני ניכר הוא שהוא מתוקן לצדיקים לעתיד לבא. (דברים לג יט)