חלקיה

מדרש רבה:

...ירמיה מקלל יום לידתו ויום עיבורו... אפשר חלקיה אדם צדיק והיה משמש מטתו ביום, אלא לפי שהיתה איזבל הורגת בנביאים בא ושמש מטתו ביום וברח. (בראשית פרשה סד ה)

רש"י:

ילדתי בו - ...שהיה בורח מפני מנשה שהורג הנביאים... (ירמיה כ יד)

רד"ק:

בן חלקיה - לאדוני אבי הוא חלקיה בן שפן שמצא ספר התורה. (שם א א)