חלק

תלמוד בבלי:

רבי אלעזר בתר דסיים צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו... ותשים חלקנו בגן עדן. (ברכות טז ב)

...אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי... ביציאתו מהו אומר, מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות... (שם כח ב)

תנו רבנן הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו... (שם נח א)

אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. אמר רבי יהודה אמר רב אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד... (שבת נו ב)

הבערה בכלל היתה, ולמה יצאת, להקיש אליה... רבי נתן אומר לחלק יצאת... (שם ע א)

אמר רבי יוחנן... כל דבור ודבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות. (שם פח ב)

...אם אתה סובל את כולם מוטב, ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך... (שם פט ב)

אמר רבי יוסי יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת. אמר רבי יוסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום... ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממתי בדרך מצוה, ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת בצפורי. ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממושיבי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. ואמר רבי יוסי יהא חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה. ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו. (שם קיח ב)

...תנא קמא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ורבי סבר ירושלים נתחלקה לשבטים. ובפלוגתא דהני תנאי, דתניא מה היה בחלקו של יהודה, הר הבית והלשכות והעזרות, ומה היה בחלקו של בנימין, אולם והיכל ובית קדשי הקדשים, ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי... (יומא יב א)

...ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו, והיו קורין אותו בן חמצן. (שם לט א)

...ניבעי רחמי אפלגא, פלגא ברקיע לא יהבי... (שם סט ב)

איתמר חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה... (שם עג ב)

תנו רבנן מנין שכל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים, תלמוד לומר חלק כחלק יאכלו, כחלק עבודה כך חלק אכילה... (סוכה נה ב)

...ר' יהושע אומר חלקהו (יו"ט), חציו לה' וחציו לכם... (ביצה טו ב)

אמר רבי יונה כתיב לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל, זה רבי עקיבא שהתקין מדרש ההלכות והגדות... (שקלים יג ב)

...כל אחד ואחד יש לו ב' חלקים אחד בגן עדן ואחד בגיהנם, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם... (חגיגה טו א)

...אמר להם רבי חלקנו נתיר, חלק מזבח מי יתיר... (יבמות עט ב, וראה שם עוד)

אמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא, שרו לי תיגראי ברישא, דכתיב ובני דוד כהנים היו, מה כהן נוטל בראש אף תלמיד חכם נוטל בראש... (נדרים סב א)

אמר רב יוסף אין גזירות לחצאין... (שם פג א)

...וכי אדם בורר חלק רע לעצמו... (סוטה לד ב)

...כרבי שמעון דאמר פלגינן דיבורא. (גיטין ח ב)

...וזה היה חלקי מכל עמלי, מאי וזה, רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גונדו... (גיטין סח ב)

לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד... לא צריכא ליומי... (קדושין ל א)

לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו. (בבא מציעא מב א)

תנן כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, דתניא רבי יאשיה אומר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו... רבי יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה... (בבא בתרא קיז א)

ועוד תניא עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים... ולא נתחלקה אלא בכסף, שנאמר בין רב למעט... ולא נתחלקה אלא בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים... ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עולם הבא, העולם הזה אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה פרדס... ולעולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק, שנאמר שער ראובן אחד שער יהודה אחד, שער לוי אחד, הקב"ה מחלק להן בעצמו, שנאמר ואלה מחלקותם נאם ה'... (שם קכב א, וראה שם עוד)

...אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו מצטערין, אלא שבאת לחלק עלינו את השוין... (שם קנח ב)

...וכל העם בוזזין ונותנין לו (למלך) והוא נוטל חלק בראש. (סנהדרין כ ב)

דאמר רב מאי דכתיב אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים, מלמד שהחליקן בדברים לטורדן מן העולם. (עבודה זרה נה א)

ואיבעית אימא גמירי דסנהדרין בחלקו דיהודה ושכינה בחלקו של בנימין... (זבחים נד ב)

דתניא רבי שמעון אומר כל כהן שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה... (מנחות יח ב)

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המוכיח את חברו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה... (תמיד כח א)

אבות דרבי נתן:

ארבע מדות בהולכי לבית המדרש, מתקרב ויושב יש לו חלק, מתקרב ואינו יושב אין לו חלק, מתרחק ויושב יש לו חלק, מתרחק ואינו יושב אין לו חלק. שואל ומשיב יש לו חלק, יושב ושותק אין לו חלק... (פרק מ, וראה שם עוד)

ילקוט שמעוני:

...וכן הוא אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, יש לך אדם שנתן לו חלק ואינו שמח בחלקו, אבל ישראל מודים שאין חלק יפה כחלקם ואין נחלה כנחלתם ולא גורל כגורלם, שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים... (תהלים טז, תרסז)

תן חלק לשבעה רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר אומר תן חלק לשבעה אלו ז' ימי השבת, וגם לשמונה אלו שמונת ימי המילה, רבי יהושע אומר תן חלק לשבעה אלא שבעת ימי הפסח, וגם לשמונה אלו שמונת ימי החג, דבר אחר תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי החג, וגם לשמונה הזהר אף בקדושת יום השמיני. רבי יודן בר סימון בשם רבי מאיר אומר אם נתת חלק לשבעת ימי הנדה אתה זוכה לבן ואתה מולו לשמונה. רבי נחמיה אומר תן חלק לשבעה זה דור שמל משה לשבעה, וגם לשמונה זה דור שמל יהושע לשמונה. רבי סימון פתר קריא במלואים, תן חלק לשבעה כי שבעת ימים ימלא את ידכם, וגם לשמונה, ויהי ביום השמיני. (קהלת פרק יא, תתקפט)

הכתב והקבלה:

כי חלק ה' עמו - ...ולולי דברי המפרשים בזה הייתי מפרש חלק לשון שעשועים ותענוג, כי שם חלק נרדף עם שרש שעע, שניהם יורו על דבר שוה וישר הבלתי פגום ואין בו עקמימות, "חלקת צואריו", "חלקי אבנים" (ש"א י"ז) תרגומו שעיעי אבנים... ולהיות שכל דבר חלק הוא השתעשעות ותענוג לממשמש בו לכן שניהם יורו על הנעימות, הנמצא בדבר שמשעשע את האדם ומשיגו נחת ומרגוע, כמו "החליק אליו בעיניו" (תהלים ל"ו)... (דברים לב ט)

מלבי"ם:

מנת חלקי - חלק וכוס הם חלקים שוים, מה שאינו כן בגורל. (תהלים טז ה)