חן

(ראה גם: חנן, חסד, יופי)

ספרי:

ויחונך - במשאלותיך, וכן הוא אומר וחנותי את אשר אחון. דבר אחר יתן חנך בעיני הבריות, וכן הוא אומר ויהי ה' את יוסף ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר... ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. דבר אחר ויחונך בדעת ובבינה, ובהשכל ובמוסר ובחכמה. דבר אחר ויחונך, יחנך בתלמוד תורה, וכן הוא אומר תתן לראשך לוית חן. דבר אחר ויחונך במתנת חנם, וכן הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ה' אלקינו עד שיחננו... (נשא מא)

תלמוד בבלי:

...שנאמר וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון... (ברכות ז א)

...ותתנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי... (שם ס ב)

ואם אתה עושה כן הקב"ה זן אותך וחן אותך ומטיב לך... דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעים אותו. (שבת קד א)

אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום, אף אתה הוה חנון ורחום... (שם קלג ב)

...והיה לו לומר בניך הם, בני חנוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב... (פסחים פז א)

אמר רבי חמא בר פפא כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים, שנאמר חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו. (סוכה מט ב)

ותהי אסתר נושאת חן, אמר רבי אלעזר מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו... ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, אמר רב ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעם. (מגילה יג א)

כתוב בספר בן סירא... העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה... (יבמות סג ב)

כי אתא רב דימי אמר הכי משרו קמי כלתא במערבא, לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן... (כתובות יז א)

רבי יהושע מיכריך בהו ועסיק בתורה, אמר אילת אהבים ויעלת חן, אם חן מעלה (התורה) על לומדיה, אגוני לא מגנא. (שם עז ב)

אמר רבי חנין חן מקום על יושביו, אמר רבי יוחנן שלשה חינות הן, חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחו. (סוטה מז א)

אמר רבי שמואל בן נחמן אמר רבי יונתן מאי דכתיב שקר החן והבל היופי, שקר החן זה יוסף, והבל היופי זה בועז... דבר אחר שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיה. דבר אחר שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקיה, יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי... שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה. (סנהדרין כ א)

תנא דבי רבי ישמעאל אף על נח נחתך גזר דין, אלא שמצא חן בעיני ה', שנאמר כי נחמתי כי עשיתים ונח מצא חן בעיני ה'. (שם קח א)

ואין עושין תכשיטין לעבודת כוכבים... מנהגי מילי, אמר רבי יוסי בר חנינא דאמר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע, האי לא לא תחנם מיבעי ליה דהכי קאמר רחמנא לא תתן להם חן, אם כן לימא קרא לא תחונם, מאי לא תחנם שמע מינה תרתי... (עבודה זרה כ א, וראה שם עוד)

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה, שנאמר מוכיח אדם אחרי, ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד, שנאמר חן ימצא ממחליק לשון. (תמיד כח א)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי אבין אילמלא שנתן הקב"ה חן כל מקום בעיני יושביו, לא היתה ארץ ישראל מתחלקת לעולם... (יומא כ א)

מדרש רבה:

...אמר ברוך שנתן חן מקום על יושביו... (בראשית פרשה לד כא)

ויחונך - הרי הם מבורכים ושמורים ושכינה ביניהם, ומנין אף חנוני בדעת ובבינה, תלמוד לומר ויחונך, כמה דמצלינן אתה חונן לאדם דעת וכו'. דבר אחר ויחונך יתן בכם דעת שתהיו חוננים זה את זה ומרחמים זה את זה, כענין שנאמר ונתן לך רחמים וגו'. דבר אחר ויחנך, יחון אותך בבנים, כמה דכתיב הילדים אשר חנן אלקים. דבר אחר כמה דכתיב אלקים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. דבר אחר ויחנך, יחנך במשאלותיך, וכן הוא אומר חנון יחנך לקול זעקך. דבר אחר ויחונך, שנה רבי חייא הגדול יחנה ה' אצלך. דבר אחר יעמיד ממך נביאים, כמה דכתיב ושפכתי על בית דוד וגו' רוח חן ותחנונים, דבר אחר ויחנך, יתן חנו עליך בכל מקום שאתה הולך, כמה דכתיב ויתן חנו בעיני וגו'. דבר אחר ויחנך בתלמוד תורה, וכן הוא אומר כי לוית חן הם לראשך. דבר אחר ויחנך במתנת חנם, וכן הוא אומר חננו ה' חננו. דבר אחר ויחנך, להוציאך משעבוד מלכיות, כמה דכתיב חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז. דבר אחר ויחנך לגאול אותך, כמה דכתיב ה' חננו לך וגו'. (במדבר פרשה יא יג)

מדרש תנחומא:

...דבר אחר אם היה קולך ערב הוי פורס על שמע ועובר לפני התיבה, על שם כבד את ה' מהונך, ממה שחיננך... (ראה יב)

ילקוט שמעוני:

...ואין חן אלא רוח הקודש, שנאמר ושפכתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. (שמות פרק יב, רח)

תרגום אונקלוס:

מצאת חן - רחמים. (שמות לג יב)

אבן עזרא:

מצא חן - מגזרת רחמים, וממנו לשון תחינה, ומשקלו קץ, ושניהם מפעלי הכפל. וטעם מציאת חן כמו "לא חסה עין עליך". (בראשית ו ח)

רמב"ן:

מצא חן - שכל מעשיו נאים ונעימים לפניו... (שם)

עקדה:

ויחנך - ...אם כן ברכה א' צרכי גופותינו, והב' צרכי נפשנו, והחן הוא המשלים את הדברים, כמו שמצינו באסתר "ותשא חן לפניו"... (במדבר ו כו)

ספורנו:

מצא חן - להציל גם את בניו על צד החנינה... (בראשית ו ח)

אלשיך:

ויחנך - שלא ינכה מזכויותיך... (במדבר ו כו)

מהר"ל:

...ואמר על הנהגת דרך ארץ שאין עמו יראת שמים לשון שקר, כי עיקר החן הוא, שיהיה נושא חן בעיני הזולת, וכשיחסר יראת שמים הרי החן הזה שקר, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, ואיננו חנון באמת, שהרי אינו נושא חן בעיני השי"ת... לכך אמר כי השנים מהם, דהיינו החן שהוא דרך ארץ הוא שקר, והיופי שהיא החכמה אין בו ממש, והוא הבל, רק ביראת ה' יהולל חכם. (דרשה על התורה)

ג' חינות הן וכו', פירוש כי ראוי שיהיה לדבר שהוא מצטרף אליו חן בעיניו, והצירוף הוא על ג' פנים, האחד כאשר יצטרפו שני דברים יחד, כמו האשה לאיש, שהוא זיווג שלו, ומפני שהאשה היא זיווג של אדם מצטרפת אליו, לכך חן אשה על בעלה, וההצטרפות השניה חן מקום על יושביו, כי מקבל את האדם היושב בו, ויש כאן הצטרפות, ולכך יש חן המקום על יושביו... כי כל דבר שמצטרף אל דבר יש חן... (חידושי אגדות סוטה מו ב)

שקר החן וכו', פירוש כי החן הוא שקר, מפני שהוא מראה לבד, ואין כל הדבר כך, רק שכך הוא נראה. וכן היופי אין עיקר הדבר הוא כך, רק הוא מבחוץ ואין עיקר הדבר כך... וכן היופי אינו אלא במה, והחן הוא אצל הרואה, ואין דבר אצל אשר יש לו חן, שהרי כתיב ותשא חן וחסד לפניו, ולפעמים היא מעלה חן אף על גב שאינה נאה, ולכן אמר שקר החן, כי אפשר שהוא שקר, שהוא אצל הרואה כך ואינו, והיופי אף שהיופי הוא אצל המקבל, אינו דבר שורש, כי אין עיקר הדבר ושורש הדבר כך, רק היופי מבחוץ... (שם סנהדרין יט ב)

רש"ר הירש:

ויחנך - יתן לך הכשרונות הרוחניים להבין את זאת, מזמור ס"ז בתהלים, אלקים יחננו וגו' הוא הפירוש לכך. (במדבר ו כה)

אם לא תמצא חן - אופי האשה המושך עליה את אהבת הבעל. (דברים כד א)

הע"ד:

כי מצאתי חן בעיניך - זו קבלת תפלה. (שמות לג יב ובמדבר ו כה)

שפת אמת:

לוית חן וכו', כן הוא השורש של כל דבר, ותכלית המצוה הוא להתדבק בשורש... (תצא תר"מ)

שם משמואל:

והנה בסיני כתיב ויחן שם ישראל, ובמכילתא: כאיש אחד בלב אחד, ופירש הרה"ק מהר"י מווארקא זצללה"ה שלשון ויחן הוא נשיאות חן, היינו אף שלכל אדם דרכו לפי שורש נשמתו ישר בעיניו, מכל מקום מצא גם דרך חבירו חן לפניו, ועל כן היו כאיש אחד. וכמו כן נאמר פה "ויחן את פני העיר", היינו שמצאה חן בעיניו, שאחר שנוכח ממהות המקומות והערים של חוצה לארץ ואפילו של עבר הירדן, הבין מעלת ארץ ישראל מתוך חושך שאר המקומות... (וישלח תרע"ו)

מוהר"ן:

...כי יש כמה מיני חן של שקר, שעושים בעמידה, ובאכילה, ובדיבורו עם אנשים, וכן בשאר דברים, ולכל דבר יש חן אחר מיוחד, וכל אלו החינות של שקר הם באים ידי הבל היופי, בבחינת שקר החן והבל היופי, דהיינו מי שאינו נשמר מיופי הנשים על ידי זה יש לו תאוות של אלו החינות של שקר, ויראה הוא היפך מזה... (ס)

ר' צדוק:

...ועל כן לא שייך בהם חן רק אצל בני ישראל שיש בהם בתולדה מדת הבושה ויראת ה' שעל הפנים מיהת שאי אפשר לחטוא בגילוי פנים מיהת, וזהו אתחלתא דיראת ה' שישנו בכל אחד מישראל על כל פנים. ומאחר שהם אשה יראת ה' שייך בהם חן ויופי, וזהו שהסמיכו על זה מענין איסור הסתכלות בזנות וגדר ערוה... (חלק ב ישראל קדושים עמוד נג)