חפני ופנחס

ראה: עלי-בני.

רמ"ע מפאנו:

חפני ופנחס נתעברו מנדב ואביהוא. והנה חפני ופינחס שוים בשמם, אלא שחפני גרוע וחסר אות הסמ"ך, דכתיב ביה "סומך ה' לכל הנופלים", כי הוא לבדו היה טועה בעצלות וחפזון, שהם שני הפכים, האחד שהיית הקינים, והשני חפזון האכילה בקדשי שמים. ופינחס אף בתחלת הסיפור אינו חסר זולת יו"ד המורה תוספת כשרון למי שזכה בה, כי לא הגיע רק במה שלא מיחה באחיו, לפי שלא היה מסכים בעון אחיו אף על פי שלא מיחה הוסיפו לו אחר כך אות יו"ד בשמו... (גלגולי נשמות נז)