חפש

(ראה גם: בקש)

הגר"א:

תבקשנה - בקש הוא על דבר הנאבד איה מקומו, וכן אדם מבקש מקום להרויח, תחפשנה - על דבר טמון שמקומו ידוע בערך... (משלי ב ד)

שפת אמת:

...ובשם הרב הקדוש מפרשיסחא, בקוש הוא למצא מציאות, וחפש הוא אחר אבדה שמצטער אחריה... (בראשית ויגש תר"נ)