חצר מות

מדרש רבה:

חצר מות, רבי הונא אמר מקום הוא ששמו חצר מות, שהן אוכלים כרישים ולובשים כלי פפייר ומצפים למיתה כל יום. רבי שמואל אומר אפילו כלי פפייר אין להם. (בראשית לז יא)