חקלאות

(ראה גם: אומנות, עבודת אדמה, פרנסה)

מהר"ל:

...שיעמדו על הקרקע, אין לך אומנות פחותה מן הקרקע, מפני שהארץ היא למטה, ואין דבר יותר למטה כמו הארץ, ולפיכך מי שהוא אומנותו בקרקע נאמר בזה ירידה, ועוד כי נאמר (בראשית ד') כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה, נקרא עבודת אדמה שהוא עבד, ואין זה סימן ברכה. אבל מי שעושה כלים לא נקרא עבודה רק שעושה כלים, ומוציא דבר אל הפועל, אבל הקרקע אף על גב שהוא זורע הקרקע, כיון שהכל עומד בקרקע, והוא יתברך מצמיח הקרקע, ואין זה מעשה אדם, והאדם אינו עושה רק הזריעה, אם כן הוא אינו מוציא דבר לפועל, ולכך אין אומנות פחותה מן הקרקע... כי אין ברכה ועשירות בדבר שנחשב עובד אדמה. ואף על מלך אמר הכתוב (קהלת ה') מלך לשדה נעבד, שתראה מזה כי נחשב האדם שהוא עבד אל האדמה שהוא עובד, ולפיכך אמר אין אומנות פחותה שנחשב עובד ועבד אל אדמה אשר הכל דורסין עליה, והיא תחת כפת רגלי האדם, וגם אין האדמה ברשותו כמו שאר דבר, שאם הוא נגר וכיוצא בזה בכל האומנות, כל אשר הוא עושה הוא תחת רשותו, ולא נחשב האדם שהוא עובד רק דבר זה... כי האדם הוא עבד אל האדמה, ובכל שאר הדברים לא שייך לומר שהוא עובד אליו... כי האדמה היא אחד מד' יסודות העולם, ואינם ברשות האדם, ואף כי בודאי האדמה חשובה בעצמה, זה כל האדמה ביחד, אבל חלק מה שממנה אין הדבר הזה כך, כי זה נקרא קרקע, והיא למטה בעצמה וגם ביותר חמרית מכל, והעובד אותה היא עבודה פחותה, ולכך אין אומנות פחותה מן הקרקע... (חידושי אגדות יבמות סב ב)