חרב המתהפכת

(ראה גם: אדם הראשון-עונש)

זהר:

ואת להט החרב המתהפכת, כל אלו הנמצאים בדינים דולגים בהעולם, שמתהפכים לצורות רבות, כדי להפרע מן העולם. לפעמים הם צורות אנשים, ולפעמים בצורות נשים, ולפעמים הם אש לוהט, ולפעמים הם רוחות, ואין מי שיעמוד עליהם, וכל זה הוא לשמור את דרך עץ החיים, שלא יוסיפו להרע כבתחילה...

להט החרב היינו אלו הלוהטים אש ועונשים קשים על ראשיהם של הרשעים והפושעים, והצורות מהתפכים לכמה מינים של דינים לפי דרכיהם של בני אדם... (בראשית ב שיד, ועיין שם עוד)

...בכל זמן שהגברים נמצאים חייבים לפני הקב"ה, הרי העמדנו שאלו הנשים שהם מצד דין הקשה עתידים לשלוט עליהם מצד דין הקשה... ואלו נקראות להט החרב המתהפכת, ולא שהן עצמן הן החרב המתהפכת, אלא הן להט מחרב הזו הנקראת חרב נוקמת נקם ברית... (ויקרא שכה, ועיין שם עוד)

אז נשתנה אדם לכמה אופנים, פעמים לטוב ופעמים לרע, פעמים דין ופעמים רחמים... ועל כן נקרא להט החרב המתהפכת מן צד זה לצד זה, מטוב לרע ומרחמים לדין מתהפכת היא, ונקראת טוב ורע... (אמור שלח, ועיין שם עוד)

ילקוט ראובני:

להט החרב המתהפכת, אינון תופסי דמלכותא, דמתהפכין זימנין לגוברין וזמנין לנשין, להט החרב דא בינה דמתהפכית מדינא לרחמי לצדיקי למיהב אגרא לון לעולם הבא, מלכות להט החרב המתהפכת למידן רשעים בעלמא הדין.

להט החרב המתהפכת וגו', דא מטטרון דאתהפך מדינא לרחמים, וביה אשתנו כל דיוקנין וכו', כד אתהפך מימינא לשמאלא אחזי פרצופא דשור, וכד אתהפיך משמאלא לימינא אחזי פרצופא דאריה, וכד אתהפך תרווייהו למערב אתחזי אנפין ואתהפך לנשר, וכד אתהפך למזרח אתהפך לאדם. י"ב מזלות אתחזוי ביה, וכל דיוקנין דמלאכים ודיוקנין דנשמתין ודיוקנא דכל מה דאתברי בשמיא ובארעא... (בראשית עמוד מד)

אבן עזרא:

...ופה אמר הכרובים, והם המלאכים הידועים, ובידם חרב יש לה להט ולה שתי פיות, וזה פירוש המתהפכת, והמפרשים שאומרים כי על השמש דבר, איננו אמת. (בראשית ג כג)

רש"ר הירש:

ראה ערך חרב.