חרון

(ראה גם: אף, זעם, חמה, כעס)

מכילתא:

וחרה אפי, רבי ישמעאל אומר, נאמר כאן חרון אף, ונאמר להלן חרון אף, וחרה אף ה' בכם (דברים י"א), מה להלן עצירת גשמים וגלות, אף כאן עצירת גשמים וגלות, ומה להלן חרב, אף כאן חרב. (משפטים פרשה יח כג)

תלמוד בבלי:

דאמר רב חסדא מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין, שנאמר משפט עבדו ומשפט עמו... ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אף. (ראש השנה ח ב)

רבי יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם... והכתיב ויצא מעם פרעה בחרי אף, ולא אמר ליה ולא מידי, אמר ריש לקיש סטרו ויצא... (זבחים קב א)

מדרש הגדול:

וחרה אפי, נאמר כאן וחרה אפי, ונאמר להלן וחרה אפי (דברים י"א י"ז), מה חרון אף האמור כאן חרב, אף האמור להלן חרב, מה חרי אף האמור להלן עצירת גשמים וגלות, אף כאן, דבר אחר נאמר כאן אף ונאמר להלן אף, מה אף האמור להלן דבר וחיה רעה, אף אף האמור כאן דבר וחיה רעה, נמצאנו למדים שבכל מקום שנאמר חרי אף חמשה מיני פורעניות, חרב, ודבר, חיה רעה, ועצירת גשמים וגלות. (שמות כב כג)

רש"י:

...וכל חרון ואף שבמקרא אני אומר כן... שהנחירים מתחממים ונחרים בעת הקצף, וחרון מגזרת חרה, וכן חמה לשון חמימות. (שמות טו ח)

מורה נבוכים:

...דע כשאתה מסתכל בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לא תמצא לשון חרון אף ולא כעס ולא לשון קנאה אלא בעבודה זרה בלבד... (חלק א פרק לו)

מהר"י יעב"ץ:

חרון - אצלי כנוי לקוצים הגדולים המזיקים הרבה בנגיעתם כאילו יש להם חרון... (תהלים נח י)

אברבנאל:

...או שעצבון הוא כניסת הרוח לפנים וחרון לחוץ, לבקש נקמה. (בראשית לד ז)

אלשיך:

ויחר אפו - הוא אחד המלאכים המשחיתים שאינו מבחין בין צדיק לרשע. (במדבר יא א) 

מצודת דוד:

ויחר - על עצמו, כדרך המיצר. (יונה ד א)

הכתב והקבלה:

ויחר אף - לדעתי הוא עיכוב ונסיגת פני השגחתו, וכמו וייחר מן המועד, לשון אחור ועיכוב או חלוקה ופירוד, משורש חרר, כמו העצמות נחרו, נעשו נקובים וחלולים, והעבד הנפרד מאדונו בן חורין... והבי"ת אחריו רוצה לומר בעבור, ואם כן אינו לשון כעס וחמום... (שמות ד יד)

מלבי"ם:

וחרה אפי - הרב במורה (חלק א' פרק ל"ז) כתב, כשתחפש בכל הכחוב לא תמצא חרון אף וכעס אצל הבורא רק בענין עבודה זרה, וכתוב זה סותר דעתו, ופרשו חז"ל, שבא להשוות חרון ה' על זה, כחרונו על עבודת אלילים, שמסבב עצירת גשמים וגלות, והוא הדין ששם מביא חרב... (שמות כב כג)

עברה היא להשחית הכל, וחרון אף רק על מי שחטא נגדו, ומהחרון אף יבא לידי עברה להשמיד. (ישעיה יג ט)

עברתך - עוברת מהחוטא גם על מי שלא חטא, וחרון אף רק על החוטא. אפך - עונש לשיעורין. (תהלים פה ה וו)

רש"ר הירש:

ויחר - רגש התקוממות על עוול. (בראשית ד ה)

אל יחר בעיניכם - בדרך כלל חרה ל - סמיכות זו של חרה על מצב נפשי, וכן חרה עינים, על שיפוט השכל מצוי רק בשלילה כאן ולעיל פרק ל"ה, ומביעה בשני הפסוקים, כי הדבר החורה לנפש ייראה באור אחר לעינים, תוך ראיית השכל... (שם מה ה)

העמק דבר:

אל יחר - אינו אף, כי אם מביט ותמה על הדבר... (בראשית לא לה)

ואל יחר - על הרוגזים שמכרוהו למצרים ולא למדינה יותר פחותה, בה לא יוכל לעלות למדרגה זו. (שם מה ה)

באפם - חרון הוא בשעה שנדלק, ועברה בשעה ששוקע... (שם מט ו)

ויחר - נצטער מאד, ואינו מלשון כעס. (במדבר טז טו)

חמתי - שהיה חמה, אבל לא חרון אף הקשה מחמה, והיתה רק פעולת חרון אף. (שם כה יא)