חרטה

(ראה גם: אדם-חייו, רצון, תשובה)

תלמוד בבלי:

כל מילי זבין ותתחרט, בר מחמרא דזבין ולא תחרט (שאולי היה מחמיץ).

אמר רב חנא בר אחא אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראן, ואלו הן, גלות, כשדים, וישמעאלים, ויצר הרע... (סוכה נב ב)

אמר רבי חנינא בר פפא כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד, שנאמר ולא יראוני, הא יראוני מוחלין להם מיד... (חגיגה ה א)

...רבן גמליאל סבר פותחין בחרטה, מיעקר נידרי בעינן ובעי עיוני, אהכי ישב, ורב נחמן סבר אין פותחין בחרטה, ואפילו מעומד... (נדרים עז ב)

...אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו... (בבא מציעא מט א)

ומפני מה אמרה תורה זכר לשבעה (טהורה) ונקבה לארבעה עשר, זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה (על שבועתה), נקבה שהכל עצבים בה, מתחרטת לארבעה עשר... (נדה לא ב)