חרש ומסגר

(ראה גם: גלות-יהויכין)

 

והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גבורי החיל עשרת אלפים גולה וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. (מלכים ב כד יד)

תלמוד בבלי:

...דכתיב ביה בגלות יכניה החרש והמסגר אלף, שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין, מסגר, כיון שסוגרין שוב אינן פותחין... (גיטין פה א)

תרגום יונתן:

החרש והמסגר - אמניא ותרעיא. (מלכים ב כד יג)

רש"י:

החרש - תרגום יונתן, ולרז"ל חכמים גדולים בתורה, כשאחד פותח הכל שותקים, מסגר - הכל יושבין לפניו ולומדים ממנו. (שם)