חשבון

תלמוד בבלי:

אבי חוטרי מילי, ואבי דרי חושבנא, (כשנכנסים לבית הדיר מחשב הרועה עם הצאן)... (שבת לב א)

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, מניין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם וגו'... (שם עה א)

...ואומר לאחרים באו והצילו לכם, ואם היו פיקחין עושין עמו חשבון אחר השבת... (שם קכ א)

...והא רב חסדא ורב המנונא דאמרי תרוייהו חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת... אמר רב יהודה אמר שמואל חשבונות של (מלך) ושל מה בכך מותר לחשבן בשבת, תניא נמי הכי, חשבונות שעברו ושעתידין להיות אסור לחשבן, של מלך ושל מה בכך מותר לחשבן... (שם קנ א)

שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך... (ראש השנה כה א)

אמר, בלשצר חשב וטעה, אנא חשיבנא ולא טעינא... (מגילה יא ב)

...ומנין שכל פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, תלמוד לומר אחת לאחת למצוא חשבון... (סוטה ח ב)

תנו רבנן, אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין... אמר רבי אלעזר אף על פי שיש לו לאדם עבד נאמן בתוך ביתו יצור וימנה, שנאמר ויצורו וימנו. (בבא בתרא ט א)

...אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול... (שם שם ב)

...בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה... אש יצאה מחשבון, תצא אש ממחשבין, ותאכל את שאינן מחשבין... (שם עח ב)

תנו רבנן מעונן... רבי עקיבא אומר זה המחשב עתים ושעות, ואומר היום יפה לצאת... (סנהדרין סה ב)

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, תפח עצמן של מחשבי קיצין... (שם צז ב)

דבר אחר, אפילו אין ישראל עושין מצוה לפני כי אם מעוט כפיד של תרנגולת שמנקרין באשפה, אני מצרפן לחשבון גדול... (עבודה זרה ד א)

והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה... (אבות ב א)

...ודע שהכל לפי החשבון... (שם ד כב)

...כתב שדר ליה עיבורא דשיתין שני, אמר השתא חושבנא בעלמא ידע... (חולין צה ב)

תלמוד ירושלמי:

הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה, אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון... (חלה יח ב)

כתיב בתשעה בחודש הובקעה העיר, ואת אמר הכין, אמר רבי תנחום בר חנילאי קילקול חשבונות יש כאן... (תענית כג א)

...תלמוד לומר אחת לאחת למצא חשבון, בנוהג שבעולם אדם נכשל בעבירה שחייבין עליה מיתה בידי שמים, מת שורו, אבדו תרנגולתו, נשברה צלוחיתו, נכשל באצבעו, והחשבון מתמצה, וכמה הוא מיצוי חשבון, עד אחת... (סוטה ו ב)

מדרש רבה:

...אלא אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר אלה פקודי המשכן אשר פקד על פי משה... על ידי משה ביד איתמר... (שמות פרשה נא א)

אמר רבי יוחנן כיפה של חשבונות היתה חוץ לירושלים, וכל מי שמבקש לחשוב הולך לשם, למה, שלא יחשוב בירושלים ויצר, לפי שנקראת משוש כל הארץ. (שם נב ד)

ילקוט שמעוני:

קול דודי הנה זה בא, רבי יהודה אומר קול דוד זה משה, בשעה שאמר לישראל בחדש הזה אתם נגאלין, אמרו לו משה רבינו היאך אנו נגאלין, לא כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, והלא אין בידינו אלא ר"י, אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים... כך אמר הקב"ה עד עכשיו חשבונן של חדשים ושל שנים בידי, מכאן ואילך הרי הן מסורין בידכם... (שמות פרק יב, קצ)