חשמל

זהר:

ומתוכה כעין החשמל - למדנו מתוכה, מפנימיותה, מהו חשמל, אמר רבי יהודה חיות אש מדברות, תאנא אמר רבי יוסי חשמל מה שהוא לב לאש... (יתרו שי, ועיין שם עוד)

...כתוב ומתוכה כעין החשמל, מתוך האש, מתוכה של מי, מתוכה של נגה ההוא, כעין החשמל, היינו אותיות חש מל, וכבר העמידו חיות אש ממללות... (ויקהל קסח, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

מיתיבי, עד היכן מעשה מרכבה, רבי אומר עד וארא בתרא, רבי יצחק אומר עד החשמל... ומי דרשינן בחשמל, והא ההוא ינוקא דדרש בחשמל ונפקא נורא ואכלתיה, שאני ינוקא דלא מטי זימניה... מאי חשמל, אמר רב יהודה חיות אש ממללות, במתניתא תנא עתים חשות עתים ממללות... (חגיגה יג א)

רש"י:

חשמל - מלאך ששמו כך... ויתכן שחשמל העין הקרוב לעין האש, ומתוכה - ראיתי כעין חשמל הנראה מהאש, ואינו מיושב על מדרש חז"ל, חיות אש ממללות. (יחזקאל א ד)

רבינו בחיי:

...ואחר כך השיג השגה עליונה מכולן, השגת החשמל, וג' השגות אלו נקראות מעשה מרכבה... וכבר נתבאר כי מציאות החשמל נמצא מזהרורי כסא הכבוד מקיף הכסא ומוליך דבור הכבוד לחיות הקודש וכל צבא מרום, וכשם שחיות הקודש מנהיגים האופנים, כן החשמל את החיות החשות למלולו. ואמרו המעמיקים שיש בחשמל שע"ח מאורות, וקטן שבכולם כזיו גלגל חמה... (שמות כה יח)

אברבנאל:

כעין החשמל - שמתוך הנבואה הכיר מציאות הסבה הראשונה, ורוח סערה וענן הם ג' התפעלויות וחסרונות הנמשכות מגוף הנביא, ואש נוגה וחשמל דברים רוחניים שכליים, האש על השפע, הנוגה על הנבדל המשפיע על הנביא, ועין החשמל על השי"ת המשפיע על הנבדל, וכינה השי"ת בחשמל, שרוצה לומר שימנע מלדבר בו, חש ממלל... (יחזקאל א ד)

מצודת דוד:

כעין החשמל - הזך ונקי מאש שישיגנו הראות, ורומז לסבה הראשונה שאין להשיגו. (שם ח א)

מלבי"ם:

כעין החשמל - חלילה לקבל דעת מהר"י אברבנאל, שהחשמל רומז לסבה הראשונה, שהיא נגד דעת המקובלים, שחשמל הוא בעולם היצירה, ונגד דעת רז"ל שהן חיות ממללות אש או חשות וממללות, אלא הן החיות מחנה שכינה, וגם התחיל מלמעלה שהשיג פה רק את האש לבוש החשמל, שהוא קל יותר להשיג... (שם א כז)