חתול

תלמוד בבלי:

הרואה חתול בחלום באתרא דקרו ליה שונרא נעשית לו שירה נאה, שינרא נעשה לו שינוי רע... (ברכות נו ב)

...אלא לאו חתול איכא בינייהו, תנא קמא סבר כיון דסגי לה במיתנא בעלמא משאוי הוא... (שבת נא ב)

...מים מגולין מפני שהן ראויין לחתול... (שם קכח ב)

אמר רבי יוחנן אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול... (עירובין ק ב)

אמר רב פפא ביתא דאית ביה שונרא לא ניעול בה איניש בלא מסני, מאי טעמא, משום דשונרא קטיל לחיויא ואכיל ליה, ואית בי בחיויא גרמי קטיני, ואי יתיב לה גרמא דחיויא אכרעיה לא נפיק ואסתכן ליה. איכא דאמרי ביתא דלית ביה שונרא לא ליעול ביה איניש בהכרא, מאי טעמא דילמא מיכריך ביה חיויא ולא ידע ומסתכן. (פסחים קיב ב) 

האי שונרא דאכל תמרי... משלם נזק שלם... (בבא קמא יט ב)

...אדהכי והכי אתא שונרא קטעיה לידא דינוקא, נפק רב ודרש חתול מותר להורגו ואסור לקיימו, ואין בו משום גזל, ואין בו משום השב אבידה לבעלים... מיתיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר מגדלים כלבים כופרין וחתולין... מפני שעשויין לנקר את הבית, לא קשיא, הא באוכמא והא בחיורא, והא מעשה דרב אוכמא (שחור) הוה, אוכמא בר חיורא הוה... (שם פ ב)

ההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה, חבור עליה עכברי וקטלוהו, יתיב רב אשי וקמיבעיא ליה, כי האי גוונא מאי, כי מתה מחמת מלאכה דמי או לא... איכא דאמרי אכיל עכברי טובא וחביל ומית. (בבא מציעא צז א)

...היינו דאמרי אינשי כרכושתא ושונרא עבדו הילולא מתרבא דביש גדא... (סנהדרין צז א)

שאלו תלמידיו את רבי אליעזר מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו, אמר להם ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח, האוכל עכבר עצמו על אחת כמה וכמה. (הוריות יג א)

אמר רב עמרם אמר רב חסדא דרוסת חתול ונמיה בגדיים וטלאים, דרוסת חולדה בעופות... בעא מיניה רב כהנא מרב, יש דרוסה לחתול או אין דרוסה לחתול, אמר ליה אף לחולדה יש דרוסה... אמר ליה אף לחתול אין דרוסה... הא דאמר ליה אף לחתול אין דרוסה באימרי רברבי, הא דאמר ליה לחתול יש דרוסה... בגדיין וטלאים. (חולין נב ב)

...חתול יולד לחמשים ושנים יום... (בכורות ה א)

של"ה:

החתול שמוציא בסתר שלא בפני אדם זהו צניעות ומדה טובה, אבל מכל מקום כשאוכל העכבר, דהיינו הקנאה והחמדה אין מכיר את קונו... (חלק ב פסחים עמוד עו)