טבור

מהר"ל:

נמצא כי הטבור הוא באדם כמו שורש האילן, משלח פארותיו אילך ואילך, כך בטבור האדם משלח שרשיו אילך ואילך וזהו שנאמר (דברים כ') כי האדם עץ השדה, נמשל האדם לעץ השדה... ויש עוד בענין זה, כי הטבור שהוא התחלה כמו שאמרנו, והלשון הוא השלמת האדם, והוא סוף וגמר האדם, כמו שהתבאר פעמים הרבה, וכאשר התולעים המורים על ההפסד היו יוצאים מן הלשון לטבור, מורה זה על ההפסד מראש עד סוף ומסוף עד הראש, והוא הפסד והעדר לגמרי.

ועוד יש לך להבין מה שרמזו בזה, כי הלשון היה משתרבב עד הטבור, כי מתחבר סופו לתחילתו, ויש העדר ומיתה אל הכל ביחד, כמו שאמר שהיו תולעים נכנסים מן הלשון לטבור ומן הטבור אל הלשון, והבן זה מאד מאד... (חידושי אגדות סוטה לה א)

מטבורו וכו'... כי התחלת הגוף הוא הטבור, לפי שהוא באמצע הגוף, וההתחלה בכל דבר עיקר, לכך אמר שיש למדוד מן הטבור, כי הגוף נושא את הנפש, והטבור הוא התחלת הגוף, לפיכך המדידה מן הטבור... (שם מה א)