טבח

(ראה גם: בשל, שחט)

תלמוד בבלי:

...והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. (קדושין פב א)

אמר שמואל טבח אומן שקלקל חייב לשלם, מזיק הוא, פושע הוא, נעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן... (בבא קמא צט ב, וראה שם עוד)

...דתנן, אמר לו מכור לי מעיה של פרה והיו בהן מתנות, נותנן לכהן... ואמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו, אבל שקל לו הטבח, הדין עם הטבח, אימא אף דין עם הטבח... (שם קטו א)

אמר רבא מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא ספר מתא כולהון בעידן עבידתייהו כשאילה בבעלים דמו. (בבא מציעא צז א)

ואמר רבא מקרי ינוקא שתלא טבחא ואומנא וסופר מתא כולן כמותרין ועומדים נינהו... (בבא בתרא כא ב)

אמר רב יהודה הטבח צריך שלשה סכינים, אחת ששוחט בה, ואחד שמחתך בה בשר, ואחד שמחתך בה חלבים... ואמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שני כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר, ואחד שמדיח בו חלבים... ואמר רב יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו... ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה... (חולין ח ב, וראה שם עוד)

אמר רב הונא האי טבחא דלא סר סכינא קמי חכם משמתינן ליה, ורבא אמר מעברינן ליה ומכרזינן אבשריה דטרפה היא... (שם יח א, וראה שם עוד)

איתמר טבח שנמצא חלב אחריו, רב יהודה אמר בכשעורה, רבי יוחנן אמר בכזית, אמר רב פפא ולא פליגי, כאן להלקותו כאן לעברו. ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר נאמנין... (שם צג ב)

...אמר ליה דכי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא אמר רבי יהושע בן לוי זקני דרום אמרו כהן טבח שתים ושלש שבתות פטור מן המתנות, מכאן ואילך חייב במתנות... (שם קלב ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

מעשה בטבח אחד בציפורין שהיה מאכיל לישראל נבילות וטריפות, פעם אחת שתה יין בערב שבת ועלה לגג ונפל ומת, והיו כלבים מלקקים בדמו, אתון שאלו לרבי חנינא מהו מירמיתי מן קמיהון, אמר לון כתיב ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, וזה היה גוזל את הכלבים ומאכיל את ישראל, אמר לון ארפונון, דמדידהון. (תרומות מב ב)

תרגום יונתן:

שר הטבחים - רב ספוקלטוריא (ההורגים). (בראשית לז כו)

אבן עזרא:

שר הטבחים - תמצא זה הלשון על הרג ועל בשול. (שם)

רמב"ן:

...כידוע בטבחים שוחטי השוורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזריים מאד, ומפני זה אמרו טוב שבטבחים שותפו של עמלק... (דברים כב ו)