טבעת

תלמוד בבלי:

לא תצא אשה... ולא בטבעת שאין עליה חותם... (שבת נז א)

...הא יש עליה חותם חייבת, אלמא לאו תכשיט הוא, ורמינהו, תכשיטי נשים טמאים, ואלו הן תכשיטי נשים, קטלאות נזמים וטבעות, וטבעת בין שיש עליה חותם בין שאין עליה חותם, ונזמי האף, אמר רבי זירא לא קשיא, הא רבי נחמיא והא רבנן, דתניא, היא של מתכת וחותמה של אלמוג טמאה, היא של אלמוג וחותמה של מתכת טהורה, ורבי נחמיה מטמא, שהיה רבי נחמיה אומר בטבעת הלך אחר חותמה... רבא אמר לצדדים קתני, יש עליה חותם תכשיט דאיש, אין עליה חותם תכשיט דאשה... (שם נט ב)

כדתניא, טבעת חותמו בולט אסור להניחה ומותר לחתום בה, חותמו שוקע מותר להניחה ואסור לחתום בה... (ראש השנה כד ב)

בילגה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה. (סוכה נו א)

ויסר המלך את טבעתו, אמר רבי אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. (מגילה יד א)

השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה... (חולין יח א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

...הוסיפו עליהם (לעבודה זרה) הסייף והעטרה והטבעת... שחותם בה, טבעת שיש עליה עבודה זרה אסור לחתום בה, רבי יודה אומר אם היה חותמה שוקע אסור לחתום בה, בולט מותר לחתום בה... (עבודה זרה יח ב)

טבעת אדם טמאה, טבעת בהמה וכלים ושאר כל הטבעות טהורות... (כלים יב א) 

אבות דרבי נתן:

...כך עשה רבי עקיבא, ועשה כל התורה טבעות טבעות... (פרק יח)

ילקוט שמעוני:

...והיא היתה צדקת ממנו, אמרה ליה אין לך טבעת, מוץ אותה (הארס שבה), וסנקליטין בטל עליך, עוד שלשים יום אחרים והגזרה עוברת, שמע לה, ומצץ טבעתו ומת... (תהלים מז, תשנד)

רש"ר הירש:

...טבעת היא אות כבוד לפעולה האנושית, כביכול הכתרת היד, בתתו את טבעתו על יד יוסף שם אותו לממלא מקומו, עשה את יד יוסף ליד פרעה. (בראשית מא מא)