טבת

זהר:

ותצפנהו שלשה ירחים, תלת ירחין דדינא קשיא שריא בעלמא, ומאי נינהו, תמוז אב טבת... (שמות קצג)

תלמוד בבלי:

...וכשות שלא בזמנה, תנא כשם שקשה שלא בזמנה, כך יפה בזמנה, אמר רב פפא... שלא בזמנה טבת. (גיטין ע ב)

ילקוט ראובני:

ואתה תבא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה, טבת הוא סוד הטובה, והמת בו נדבק בשכינה הנקרא את"י, כמו שמוכח מפסוק גדלו לה' אתי, ומיתת האזרח מוכיחה, והיא הבשורה הטובה כמו שרמז בו... (בראשית לך לך)

שפת אמת:

ראש חודש טבת שהוא בחנוכה, ודאי מקבל הראש חודש הארות הנרות על כל ימי החודש, כי בראש חודש תלוי הכל, ויתכן לרמוז מה שמדליקין ל"ו נרות, שהנרות מאירין מתחלת חנוכה עד סוף טבת, ושמעתי מפי מו"ז ז"ל כי טבת מלשון הטבת הנרות. ויתכן לפרש כמו שכתוב בספרים, כי ימי טבת הם ימי הסתר, ולכן הקדים הרפואה, שעל ידי הנרות מאירין גם בימי חושך אלו, ואור כי טוב. (חנוכה תר"נ)

שם משמואל:

והגיד אבי אדמו"ר זצללה"ה דכך הוא ענין ראש חדש טבת, שהוא מירחין דעשו, וראשו של חודש זה מובלע בחנוכה ימי הנסים, ונעשה ראשו נפרד מבית רשע ונתוסף על חלק הקדושה... (חנוכה תרע"ט, ליל ג)