טוב עין

(ראה גם: נדיבות, צדקה)

תלמוד בבלי:

ואמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין, שנאמר טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל, אל תיקרי הוא יבורך, אלא יברך... (סוטה לח ב)

כל מי שיש בו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו... עין טובה ורוח נמוכה... (אבות ה יט)

מדרש הגדול:

לחם לפי הטף, שהטף מבזבז יתר ממה שהוא אוכל, לכך נאמר לחם לפי הטף, שנתן להם בעין טובה, ומפני זה נקרא ירא ה', דכתיב את האלקים אני ירא... וכי כל הצדיקים לא היו כולן יראי ה', והא כתיב הנה עין ה' אל יראיו (תהלים ל"ג י"ח), אלא מלמד שהיתה יראתן של אלו בטובת עין ונדבות לב... (בראשית מז יב)

שם משמואל:

והנה כבר אמרנו שתעודת הלוים היתה להגביה את ישראל ולעשותם דבקים במקום... וידוע שלהשלים את זולתו הן בטובת הנפש והן בטובת הגוף אי אפשר בלתי טובת עין, היפוך מעין רעה שפועלת רע לזולתו, וכידוע ממדת הצדיקים שנותנים עינם לטובה בזולתם, ובזה ממשיכים להם שפע חיים וברכה... והנה מדת טובת עין שנראתה אז בישראל בפועל, בזה היתה לישראל מעלה יתירה על הלוים, על כן הוצרכו הלוים לסמיכת ישראל עליהם... כן ישראל נתנו ממדתם מדת טובת עין על הלוים. (במדבר בהעלותך תרע"ז)