טוב

אחי אלימלך. (ראה גם: בועז-רות)

תרגום יונתן:

לא אוכל - באופן זה, כי יש לי אשה, ואין לי רשות לשאת אחרת עליה, שלא תהיה מריבה בביתי. (רות ד ו)

רש"י:

יגאלך טוב - יש אומרים כך שמו, אך אחר כך כתב פלוני אלמוני, אלא טוב שיגאלך, שהוא אדם חשוב. (שם שם יג)

אלשיך:

ובועז עלה - ...והשי"ת הזמין הגואל שיעבור מיד, ועלה לבית דין כדי שיבוש הגואל לומר אתייעץ כמה ימים... (שם ד א)

שבה פה - אף שהיה דודו לא ישב בלי רשותו, סורה - מדרכך, שאתה עושה הדברים בהצנע, כבתרגום יונתן, פלוני אלמוני, דצניען אורחתיה... (שם ד א)

אם תגאל - ...והשיב שיכניסנה לביתו, ואמר לו שצריך גם לבא עליה להקים שם המת, ואמר לא אוכל, שלא אמות, כי היא מואביה, או שיענשו בני שהם נחלתי על ידה, או איני כדאי שאין לי זכות כמו לך, אם משאמרת שצריך לבא עליה לשם הקמת שם המת ולא שיקרא זרעי, לא אוכל זאת... ולרז"ל אלם היה מדברי תורה, אמר הראשונים מתו על ידי שנטלו אותה וכו', נראה שרוצה לומר הראשונים מתו מפני שלקחוה לפני שנתחדשה הלכה, ועכשיו שמתירים אותה אין הדבר ראוי שיעשה על ידי עם הארץ כמותי, אלא על ידך... (שם ד ו)