טוס

מדרש תנחומא הישן:

...אבל הקב"ה הוא צר צורה מתוך טיפה אחת, בא וראה, הטווס שבו שלש מאות וששים וחמשה מיני צבעונים, והוא נוצר מטיפה אחת של לובן... (תזריע ג)

ילקוט שמעוני:

...בא וראה, טוס זה שס"ה גוונים יש בו, והוא נוצר מטפה אחת של לובן, הוי אין צור כאלוקינו... (ויקרא פרק יב, תקמז)

רבינו בחיי:

ואמרו המעמיקים שיש בחשמל שע"ח מיני מאורות... ודומה לו בשפלים הוא הטוס שבו שס"ה גוונים ואלמלא חסר הי"ג גוונים משע"ח... (שמות פרק כה יח, ועיין שם)