טורנוס רופוס

תלמוד בבלי:

וזו שאלה שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם, אמר ליה כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנם... (בבא בתרא י א, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

טורנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, אמר ליה מה יום מיומים, אמר ליה ומה גבר מן גוברין... מאי שנא יומא דשבתא מכל יומא, ואמרי לך ומה גבר מגוברין,מאי שנא טורנוסרופוס מכל גוברין, אמר ליה שרצה המלך לכבדני... (בראשית יא ו, וראה שם עוד)

מדרש תנחומא:

מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזו מעשים נאים, של הקב"ה או של בשר ודם, אמר לו של בשר ודם נאים... הביא לו רבי עקיבא שבלים וגלוסקאות... אמר לו אין אלו נאים יותר מן השבלים... (תזריע ד, וראה שם עוד)