טטפות

(ראה גם: תפילין)

תרגום אונקלוס:

ולטוטפות - ולתפילין. (שמות יג טז)

רש"י:

ולטוטפות - ועל שם ארבעה בתים קרויין טטפת, טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתים, ומנחם חברו עם והטף אל דרום, אל תטיפו, לשון דבור, שהרואה אותם קשורים בין עיניו יזכור הנס וידבר בו. (שם)

אבן עזרא:

לטוטפות - יש אומרים לשון דבור, והוא רחוק. (שם)

רמב"ן:

ולטוטפות - ...ולרבותינו דבר המונח בראש, אמר רבי אבהו טוטפת המקפת מאוזן לאוזן. (שם)

רשב"ם:

ולטוטפות - כעין תכשיט שנותנים על המצח. (שם)

אברבנאל:

ולטוטפות - יש אומרים שהוא במצרית מח. (שם)

אלשיך:

לטוטפות - לשון עדי... (שם)

הכתב והקבלה:

ולטוטפות - יש מפרשים תכשיט, ויש מפרשים הבטה, ונראה שהיא מלה נרדפת לאות, מלשון יאותו לנו האנשים, התרצות לקבל כל הציווים. (שמות יג טו)

רש"ר הירש:

לטוטפות - ...וכן טוטפות הקרוב לשורש טוף, שהוא בכשדית לראות... (דברים ו ח)