טירה

ספרי:

ואת כל טירותם, מקום שהיו בטיריון, דבר אחר מקום שהיו נוטרים שלהם. (מטות קנז)

תרגום אונקלוס:

טירותם - כרכיהון. (בראשית כה טז)

טירותם - בית סגדיהון. (במדבר לא י)

רש"י:

טירותם - מקום פלטרין שלהם שהוא לשון מושב כומרים יודעי חוקיהם, דבר אחר לשון מושב שריהם... (שם)

אבן עזרא:

טירותם - ארמונים. (בראשית כה טז)

מלבי"ם:

טירותם - בית עבודת כוכבים, ששם היו מנחשים ורואים בכוכבים, שזו היתה עבודתם, כי על נחש ינחש תרגם יונתן מטיירא מטייר ביה... (במדבר לא י)