טלית

(ראה גם: בגד, ציצית)

זהר:

וב' צבעים רשומים בטלית, אחד לבן ואחד תכלת, ועל ב' צבעים אלו נאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, לבנת היא לבן של הספיר, כי הספיר כלול מב' גוונים שהם רחמים ודין, דהיינו לבן ושחור, שהוא שחרות של תכלת, ועל ב' צבעים אלו אמרו חכמים מאימתי קורין את שמע בשחרית, משיכיר בין תכלת ללבן... (פנחס רנה, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה בן אלעאי, ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין, ודומה למלאך ה' צב-אות... שבת כה ב)

דאמר רב הונא אמר רב היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהילכתה בשבת חייב חטאת, ציצית לגבי טלית חשיבי ולא בטלי... (שם קלט ב)

אמר רב הונא המנער טליתו בשבת חייב חטאת, ולא אמרן אלא בחדתי, אבל בעתיקי לית לן בה, ולא אמרן אלא באוכמי, אבל בחיורי וסומקי לית לן בה, והוא דקפיד עלייהו... אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן היוצא בטלית מקופלת מונחת לו על כתיפו בשבת חייב חטאת... כי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והיו שני צידי טליתו מונחין על כתיפו, אמר לפניו יהושע בן זירוז בן חמיו של רבי מאיר בזו לא חייב רבי מאיר חטאת, אמר ליה דקדק רבי מאיר עד כאן, שלשל רבי טליתו... (שם קמז א, וראה שם עוד)

דההוא בר יהודה דאמר להו טלית יש לי למכור, אמרו ליה מאי גוון טליתך, אמר להו כתרדין עלי אדמה... (עירובין נג ב)

...הפשיל רבי אליעזר טליתו לאחוריו ויצא, לא מפני שהפליגו בדברים אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מרבו לעולם... (סוכה כז ב)

מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה... (ראש השנה יז ב)

שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה... (בבא מציעא ב א, וראה שם עוד)

...אביי אמר טלית עד שתות מחיל איניש, דאמרי אינשי עשיק לגביך ושוי לכרסיך... (שם נב א)

דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק, לא יקח בו טלית, טלית לא יקח בו חלוק, מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית... (שם עח ב)

טלית של תלמיד חכם כיצד, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח... (בבא בתרא נז ב)

אמר רב כל המתגאה בטלית של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם, אינן מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה, כתיב הכא לא ינוה, וכתיב התם אל נוה קדשך. (שם צח א)

תנו רבנן הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל, הרי היא בחזקתה... (מנחות מג א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

רבי אחא בשם רבי חונא עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבא, והקב"ה גוררו ומוציאו משם. (נדרים יב א)

מדרש רבה:

ויקח שם ויפת את השמלה, אמר רבי יוחנן שם התחיל במצוה תחלה ובא יפת ונשמע לו, לפיכך זכה שם לטלית, ויפת לפיוולא (כסות נאה)... (בראשית פרשה לו ט)

...התחיל (רבי יהושע) לפייסו בדברים, לחם זו תורה, דכתיב (משלי ט') לחמו בלחמי, שמלה זו טלית, זכה אדם לתורה, זכה לטלית... (שם ע ה)

...באותה שעה לא נהג דוד כבוד מלכות בעצמו, אלא עמד והעביר פיפורין מעליו ועטרה מעל ראשו, ונתעטף בטליתו והלך לו אצל סנהדרין... (שם עד יג)

נתמנה אדם בראש ונטל טלית, לא יאמר לטובתי אני נזקק לא אכפת לי בצבור... (שמות כז ח)

...קפץ קרח ואמר למשה, טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית... (במדבר יח ב)

ויקח קרח, לקח טליתו והלך ליטול עצה מאשתו... (שם שם ג)

אמר רבי ברכיה מעשה באדם אחד שנגנבה טליתו והלך לקבול לדיין עליה, ומצאה פרושה על מטתו... (דברים ב יב)

ואמרתי אני בלבי וגו', זה נקרא רבי וזה נקרא רבי, זה חכם וזה חכם, זה עוטף בטליתו וזה עוטף בטליתו... (קהלת ב כ)

מהר"ל:

...והטלית עשוי לכסות החלוק עד שלא נראה החלוק, וזה צניעות גמור, כי עיקר הטלית לכסות החלוק לא הבשר, כי הבשר כבר מכוסה בחלוק, כי האדם בביתו הולך בחלוק, וכאשר הולך לשוק יש לו להיות עוד צנוע, ולפיכך צריך לכסות החלוק שדבק בבשרו... (חידושי אגדות בבא בתרא נז ב)