טרד   טרדה

(ראה גם: מלאכה, עבודה, עסק)

תלמוד בבלי:

...דאמר שמואל מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ביחיד בנהרדעא, לבר מההוא יומא דאתא פולמוסא דמלכא ואטרידו רבנן ולא צלו... (ברכות ל א)

אמר להו רבא לרבנן במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא. (שם לה ב)

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה כדי רביעית, אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך טורדתו... (עירובין סד ב)

אנא טרידא בגירסאי... (שם סח א)

עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה, אם אומר עשיר הייתי וטרוד בנכסי, אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר... רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה, אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי, אומרים לו כלום נאה היית מיוסף... (יומא לה ב)

...כונס את הבתולה טריד, כונס אלמנה לא טריד, וכל היכא דטריד הכי נמי דפטור, אלא מעתה טבעה ספינתו בים דטריד, הכי נמי דפטור... הכא טריד טירדא דמצוה, התם טריד טרדא דרשות. (סוכה כה א)

...אמרתי לו, בני מי העלך, אמר לי גל טרדני לחברו וחברו לחברו עד שהקאני ליבשה... (יבמות קכא א)

תני אבימי בריה דרבי אבהו יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, ויש מטחינו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא... (קדושין לא א)

...אמרו טרודא הוא דין (קנתרן)... (סנהדרין כו א)

מדרש רבה:

עד שגלל מצוה קלה נטרד מגן עדן, רואיו יאמרו איו (איוב כ'), הוא האדם, כיון שטרדו התחיל מקונן עליו... (בראשית פרשה כא ג)

 אמר רבי יהושע בן לוי כשבראו בראו במדת הדין ובמדת הרחמים, וכשטרדו טרדו במדת הדין ובמדת הרחמים. (שם שם ח)

מהיטבאל, שהיו מטיבין אותה לבעלה ואחר כך טורדין אותה מבעלה, בת מי זהב, טרודים היו במזונותם. (שם פג ג)