טרח   טרחה

(ראה גם: יגע, מלאכה, עבודה, עמל)

תלמוד בבלי:

...שאני צבור דלא מטרחינן להו. (ברכות כז ב)

אמר רבי יהודה כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח הצבור... (שם לא א)

הוא היה אומר, אורח טוב מהו אומר, כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפני, כמה יין הביא לפני... וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי, אבל אורח רע מהו אומר, מה טורח טרח בעל הבית זה, פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחד שתיתי, כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו... (שם נח א)

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לפי שאין אדם טורח לשרות סממנים לצבע בהן דוגמא לאירא... אמר רב פפא... שאין אדם טורח להוציא נימא אחת לזריעה. (שבת צ א וב)

אמר הקב"ה לא דיין לישראל שחוטאין לפני, אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהן. (שם קמה ב)

...וכולי האי לא אטרחוה רבנן... (עירובין י ב)

...כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח. (שם מג ב)

מרימר ומר זוטרא כי הוה מקלע להו נכרי ביום טוב אמרו ליה, אי ניחא לך במאי דטריחא לן מוטב, ואי לא טרחא יתירא אדעתא דידך לא טרחינן. (ביצה כא ב)

...שאני הכא דלא טרח איניש למיגר ביתא לבציר מתלתין יומין. (ראש השנה ז ב)

...אמר הקב"ה אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת, עכשיו אני מטריח אותם שלש פרסאות, דכתיב ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים... (יומא עה ב)

אמר ליה רבי אמי הרי אמרו אין מטריחין את הצבור יותר מדאי... דתניא אין גוזרין יותר משלש עשרה תעניות על הצבור, לפי שאין מטריחין את הצבור יותר מדאי... (תענית יד ב)

...אמר לו, בני, אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה, יאסף שלא בזמנו... אמר ליה מאי עובדך, אמר ליה דיירנא בקוסטא דחיקא, דלית ביה חמרא לקידושא ואבדלתא, טרחנא ואתינא חמרא לקידושא ואבדלתא, ומפקינא להו ידי חובתייהו. (שם כד א)

...עולא אמר מפני הטורח (אסור לעשות נישואין במועד)... (מועד קטן ח ב)

רבא אמר היינו טעמא דבית שמאי, שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה. (יבמות קז א)

שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים... (כתובות ב א)

אמר קרנא דברים בגו, יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, ואם מתים שבחוצה לארץ חיים, למה הטריח את בניו, שמא לא יזכה למחילות... (שם קיא א)

 ...הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים... (בבא מציעא פו ב)

...אלא מכל טורח שטרח בו ומכל עמל שעמל בו (חזקיה במנשה בנו), לא העלהו למוטב אלא יסורין... (סנהדרין קא ב)

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת... (עבודה זרה ג א)

...אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שעושין סלע שלי פומבי, אלא שמטריחין אותי ומחתימין אותי בעל כרחי... (שם נד ב)

...מיהו השתא מסרהיבנא, דבמלתא דמצוה קא טרחנא... (חולין ז ב)

אמר ליה טרח טריח לההוא גברא, מתניתין היא... (שם נא א)

מלתא אגב אורחיה קמשמע לן, דאורח ארעא למטרח בי חתנא טפי מבי כלתא. (שם פג א)

...אמר להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי, אמר ליה רב ספרא אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר, אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן... (שם צד ב)

במתניתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים... אבל שתים ועלו בידו שלש לא, דליכא טירחא למישדייהו... (ערכין טז ב)

בשלמא ביום דקא טרח טירחא דלא חזי ליה... (תמורה כד א)

תלמוד ירושלמי:

לא כן תני רבי שמעון בן אלעזר אומר, מנין לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר זקן ויראת מאלקיך אני ה'... (בכורים יא א)

בן רשע מהו אומר, מה העבודה הזאת לכם, מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה... (פסחים ע ב)

מדרש רבה:

...חזרתי ואמרתי אבא לא היה עליו אלא טרחות נפש אחת בלבד, אבל אני יש עלי טרחות שבעים נפש... (בראשית פרשה צד ה)

...אלא כך אמר אליהו, לא מצינו כח גבורתו של הקב"ה עם בריותיו, שאין הקב"ה בא בטרחות עם בריותיו, לא בא על האדם אלא לפי כחו... (שמות לד א)

...אמר לו הקב"ה, בני טרחנין סרבנין הם, אם אתה מקבל עליך להתבזה וללקות מבני, אתה הולך בשליחותי... (ויקרא י ב)

כך אמר להם הקב"ה לישראל, שלחתי לכם שלשה שלוחין, משה ואהרן ומרים, שמא אכלו מכם, שמא שתו מכם, שמא הטריחו עליכם... לא הטרחתי עליכם, ולא אמרתי אליכם שתהיו קורין קריאת שמע לא עומדין על רגליכם ולא פורעין את ראשיכם, אלא בשבתך בביתך... לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי אליכם להתייגע בהרים להביא לפני קרבן מאלו שאינן ברשותך... (ויקרא כז ו)

מדרש תנחומא:

למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א'), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו, והקב"ה שולח את ברכתו. (ויצא יג)

ואיש תרומות יהרסנה, אם משים אדם עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזוית הבית, ואומר מה לי בטורח הצבור, מה לי בדיניהם, מה לי לשמוע קולם, שלום עליך נפשי, הרי זה מחריב את העולם. (משפטים ב)