טרף

רלב"ג:

טרף - להעמיד בריאות הגוף, שעל ידו בריאות הנפש. (משלי לא טו)

מלבי"ם:

...וכבר הזכרתי בפירוש יחזקאל (י"ז ט') ההבדל בין עלה וטרף, שטרף הם העלים הלחים, שהם טרף לתולעים ולזבובים, ובאר שהיה עלה לח, שזה סימן שלא קלטתו מן הים רק מעץ רענן... (בראשית ח יא)

רש"ר הירש:

טרף - אינו פועל, אלא שם עצם... טרף הוא המזון שבהמה בת חורין לוקחת לה בעצמה, כך טרף נתן ליראיו (תהלים קי"א ה'), אחרים ניזונים מטרף וגזל, ואילו טרף היראים הוא מידי ה'. (בראשית ח יא)

פרי צדיק:

מאכל הוא מצד עצמות המאכל, שיש בו כח זה שראוי לאכילת אדם ולהחיות נפש אדם מצד ניצוץ חיות השייך לנפש אדם שקבע בו השי"ת. ומזון הוא מצד האדם הניזון ומקבל החיות ממנו, וטרף הוא לשון חטיפה, והיינו מצד העלאת אותו ניצוץ חיות למקורו כשאוכלו בקדושה שאז הוא דוגמת הקרבן... (בראשית קונטרס עת המאכל ט)