טרקלין

תלמוד בבלי:

טרקלין י' על י', רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו... מאי טרקלין, קובתא דבי ורדי... (בבא בתרא צח ב)

ילקוט שמעוני:

...ולמדתך תורה דרך ארץ, שאם יעשה אדם טרקלין עשר על עשר יעשו פתחו מן הצד, שנאמר ופתח התבה בצדה תשים. (תהלים קיט, תתעו)