יבוס

(ראה גם: ירושלים, שבעה עמים)

פרקי דרבי אליעזר:

...וכי יבוסים היו והלא חתיים היו, אלא על שם עיר יבוס נקראו יבוסים, ולא קבלו האנשים, התחיל כורע ומשתחוה אליהם, שנאמר וישתחו אברהם לפני עם הארץ, אמרו לו אנו יודעים שהקב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האל, כרות עמנו שבועה, שאין בני ישראל יורשים את עיר יבוס, כי אם ברצונם של בני יבוס, ואחד כך קנה את מערת המכפלה... מה עשו אנשי יבוס, עשו גלולים של נחשת והעמידו אותן ברחוב העיר וכתבו עליהם שבועת אברהם, וכשבאו ישראל לארץ רצו לכנוס בעיר היבוסי, ולא היו יכולין ליכנס מפני אות ברית שבועת אברהם, וכשמלך דוד ורצה ליכנס בעיר היבוסי לא הניחו אותו, שנאמר, (שמואל ב' ה' ו') ויאמר לדוד לאמר לא תבא הנה וגו', אלא מכח ברית שבועת אברהם... עד שתסיר את הגלולים הללו שכתוב עליהם אות שבועת אברהם, אמר דוד לאנשיו כל מי שיעלה בראשונה ויסיר את הגלולים הללו יהיה לראש ולשר, ועלה בראשונה יואב בן צרויה... ואחר כך קנה את עיר היבוסי לישראל בכתב עולם ולאחוזת עולם, מה עשה, לקח מכל שבט נ' שקלים, הרי כולן שש מאות שקלים... (פרק לו)

ילקוט ראובני:

כשבא אברהם לקנות מערת המכפלה שהוא דרך עיר יבוס, ועל שמה נקרא יבוסי, לא מכרו עד שכרת עמהם ברית, ונשבע כשיכנסו בניו לארץ ישראל לא יקחו ארץ יבוסי כי אם ברצון עיר יבוסי, מה עשו, כתבו השבועה על הצלמים בתוך העיר... וכשכבש עיר יבוס עם כל זה, קנאו במאה שקלים, אותו יבוס מזרע אבימלך היה, בנה חומות ירושלים ועשה בו מבצר חזק, שאחר כך נקרא ציון, וזהו כי נפל פחד היהודים עליהם, ואפילו ישראל יושבי ירושלים לא כבשו המבצר עד שבא דוד. (בראשית חיי שרה)

אברבנאל:

עם יבוס - עיר ממחוז ירושלים... (שופטים יט יא)